અચરજ એના અંગમાં અતિ અદ્‌ભુત ભાળી ૪/૫

૬૫૫       પદ-૪/૫
અચરજએનાઅંગમાંII અતિઅદ્‌ભુતભાળી
અનંતઆવ્યાસતસંગમાં,તોડીમાયાજાળી            II ૧II
ચાલંતાનજરેચડેII તેનેસમાધિથાય II
ધરણીઉપરઢળીપડેII બ્રહ્મમોલમાંજાય               II ૨II
પ્રાણનાડીસર્વજીવનાંII વાલોખેંચીલૈનેII
દેખાડેમૂર્તિદિવ્યનેII ઇષ્ટસર્વેનાથઇને                 II 3 II
દેહછતેસિદ્ધથયાII સુણીવચનઅપાર II
બદ્રિકાશ્રમમાંગયાII હિમાળાનેહાર                      II ૪II
દૈવીદેખીશરણેથયાII ધર્મકુલચંદII
આસુરીઆંખ્યુમીંચીરયાII જેમઉલુકવૃંદ             II ૫II
દિગ્વિજયકરીરયાII બાંધ્યાચારધામ II
દુરગપુરવાસીથયાII ભૂમાનંદનોશ્યામ               II ૬II
 

મૂળ પદ

આ જો સખી આવ્યા હરિ બ્રહ્મમોલના વાસી

રચયિતા

ભૂમાનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
કોઈ ઑડિયો / વીડિયો ઉપલબ્ધ નથી