અતિ મનોહરં સર્વ સુન્દરં તિલકલક્ષણં ચંચલેક્ષણમ્ (શ્રીહરિપ્રાર્થના સ્તોત્રમ્) ૧/૧

 અતિ મનોહરં સર્વ સુન્દરં

    તિલકલક્ષણં ચંચલેક્ષણમ્ ।
વિબુધવન્દિતં સ્વામિનાથ તે
    વપુરિહાસ્તુ નો નિત્યદર્શને        ॥૧॥
મદન - મોહનં પ્રેમ - દોહનં
    નયનગોચરં ભક્તસંચરમ્ ।
ભુવિ સુદુર્લભં સ્વામિનાથ તે
    વપુરિહાસ્તુ નો નિત્યદર્શને         ॥૨॥
નિજજનૈઃ સદા વાંચ્છિતં હૃદા
    પરસુખાવહં હૃત્તમોપહમ્ ।
પરમ - મંગલં સ્વામિનાથ તે
    વપુરિહાસ્તુ નો નિત્યદર્શને         ॥૩॥
હૃદય - રોચનં બદ્ધ - મોચનં
    વિગતશોચનં દીર્ઘલોચનમ્ ।
મૃદુ - સિતામ્બરં સ્વામિનાથ તે
    વપુરિહાસ્તુ નો નિત્યદર્શને         ॥૪॥
મધુર - ભાષણં પુષ્પ - ભૂષણં
    વિજિતદૂષણં શોકશોષણમ્ ।
પ્રહસદાનનં સ્વામિનાથ તે
    વપુરિહાસ્તુ નો નિત્યદર્શને         ॥૫॥
કુસુમ - શેખરં કોમલાન્તરં
    સદય - દર્શનં દુઃખકર્શનમ્ ।
વિધિહરાર્ચિતં સ્વામિનાથ તે
    વપુરિહાસ્તુ નો નિત્યદર્શને         ॥૬॥
પરમ - પાવનં લોક - ભાવનં
    કુટિલ - કુન્તલં પુષ્પકુંડલમ્ ।
ભવભયાપહં સ્વામિનાથ તે
    વપુરિહાસ્તુ નો નિત્યદર્શને         ॥૭॥
સકલસિદ્ધિભિઃ સર્વૠદ્ધિભિઃ
     શ્રિતપદં સદા યોગિભિર્મુદા ।
તદિદમેવ હિ સ્વામિનાથ તે
    વપુરિહાસ્તુ નો નિત્યદર્શને         ॥૮॥
તવ નિવાસતો દુર્ગપત્તનં
    જયતિ ભૂતલે સર્વતોઽધિકમ્ ।
ભવદુપાશ્રયાત્ મુક્તિરત્ર યદ્
    વસતિ સર્વદાન્યત્રદુર્લભા         ॥૯॥
કુપથ - દુર્વનાદ્ ઘોરયૌવનાદ્
    રસનવૃશ્ચિકાત્ લોભલુબ્ધકાત્ ।
બહુતરાપદો ભૂરિ સમ્પદો
    મુહુરિહ ત્વયા રક્ષિતા વયમ્       ॥૧૦॥
પ્રબલ - સંશયાદ્ દુષ્ટસંશ્રયાન્
    મદબિલેશયાત્ કુત્સિતાશયાત્ ।
સ્મરસરીસૃપાન્ માનકોણપાન્
    મુનિપતે વયં રક્ષિતા સ્ત્વયા       ॥૧૧॥
અશુભ - ભાવતઃ ક્રોધદાવતો
    મૃતિજનુર્ભયાત્ પાપદુર્નયાત્ ।
મધુમહાવિષાત્ સર્વથામિષાદ્
    યતિપતે વયં રક્ષિતા સ્ત્વયા       ॥૧૨॥
વિષયવારિધે સ્તારિતા યથા
    કરુણયા વયં ભૂરિશસ્તથા ।
તવપદામ્બુજા - સક્તિવિઘ્નતઃ
    સતતમેવ નઃ પાતુમર્હસિ           ॥૧૩॥
ક્વચન માનસં ત્વત્પદામ્બુજાદ્
    વ્રજતુ માન્યતો નાથ નઃ સદા ।
ઇતિ વયં મુહુઃ પ્રાર્થયામહે
     નિજજનપ્રિયં ત્વામધીશ્વરમ્       ॥૧૪॥
 

મૂળ પદ

અતિ મનોહરં સર્વ સુન્દરં તિલકલક્ષણં ચંચલેક્ષણમ્

રચયિતા

શતાનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
શ્વેતવૈકુંઠદાસ સ્વામી-BAPS

શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર (B.A.P.S.), શાહીબાગ, અમદાવાદ - 380 004, Gujarat, India Tel: (91-79) 25625151, 25625152, 25621580, 25626560
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા-ખૂબ સારી
પરંપરાગત (સ્વરકાર)
સ્તોત્ર સિંધુ
Studio
Audio
8
4
 
અજાણ (ગાયક )
અજાણ રાગ
શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર (B.A.P.S.), શાહીબાગ, અમદાવાદ - 380 004, Gujarat, India Tel: (91-79) 25625151, 25625152, 25621580, 25626560
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા-ખૂબ સારી
અજાણ સ્વરકાર
અજાણ
Studio
Audio
2
0
 
હસમુખભાઈ પાટડિયા
અજાણ રાગ
અજાણ (પ્રકાશક )
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા-ખૂબ સારી
હસમુખભાઈ પાટડિયા (સ્વરકાર)
અજાણ
Studio
Audio
2
0