અથૈકદા દિવ્યતપાસ્તપસ્તપંતપસ્વિનાં કૌતુક કારકર્મકઃ ૧/૧

અથૈકદા દિવ્યતપાસ્તપસ્તપંતપસ્વિનાં કૌતુક કારકર્મકઃ ।
યથેષ્ટયોગાય વને વસન્વશી સ વર્ણિવેષોડવતુ ધર્મનન્દનઃ      ||૧||
નવીનનીલામ્બુદદિવ્યવિગ્રહો જિતેન્દ્રિયો યોગકલાસુકૌશલઃ ।
કૃશીકૃતાંગસ્તપસા તપોધનઃ સ વર્ણિવેષોડવતુ ધર્મનન્દનઃ     ||ર||
કટિતટેપિંગલવર્ણપેશલાં નવીનમૌંજીં દધદેવ મેખલામ્ |
જટાં દધાનોડથ શિરોરુહચ્છટાં સ વર્ણિવેષોડવતુ ધર્મનન્દનઃ ||૩||
સિતોપવીતાં સતતોડટવીરુચિરતીવ કોપીનપટં દૃઢં દધત્ ।
વિરાજમાનો મૃગચારુચર્મણા સ વર્ણિવેષોડવતુ ધર્મનન્દનઃ    ||૪||
દધચ્ચ કણ્ઠે તનુતૌલસીં સ્રજં સનામપાણૌ જપમાલિકાં તથા ।
સચન્દ્રમધ્યોર્ધ્વતમાલપત્રક: સ વર્ણિવેષોડવતુ ધર્મનન્દનઃ      ||પ||
તનુતરસ્કન્ધનિષક્તપુસ્તકો રત: સદા બાલમુકુન્દપૂજને |
વનેચરૈ: સિદ્ધગણૈસ્તુ સેવિતઃ સ વર્ણિવેષોડવતુ ધર્મનન્દનઃ   || ૬||
સસિંહશાર્દૂલવરાહવારણૈર્મહામૃગૈર્વ્યાંલગણૈશ્ચ સંકુલે |
વનેડપિ ધીરો વિચરન્નભીતિકઃ સ વર્ણિવેષોડવતુ ધર્મનન્દનઃ   ||૭||
સદાત્મદર્શી ફલકન્દભોજનો વને નિવાસો યદિ દુઃખદ: ખલુ ।
તથાપિ તત્રાપિ સુખો મહામતિઃ સ વર્ણિવેષોડવતુ ધર્મનન્દનઃ ||૮||
 

મૂળ પદ

અથૈકદા દિવ્યતપાસ્તપસ્તપંતપસ્વિનાં કૌતુક કારકર્મકઃ

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
કોઈ ઑડિયો / વીડિયો ઉપલબ્ધ નથી