અતિ શ્રદ્ધાને ભક્તિ પ્રેમથી રે, રૂડા શાક કરે મહારાજ.૪/૪

 <div style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; background: rgb(244, 247, 240);">અતિ શ્રદ્ધાને ભક્તિ પ્રેમથી રે</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; background: rgb(244, 247, 240);">, રૂડા શાક કરે મહારાજ.</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;"><br />

<span style="background:#F4F7F0">સહજાનંદ સ્વામી હેતથી રે. <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">                                           ||ટેક||</span></span><br />
<span style="background:#F4F7F0">નાખે હવેજ ઘી અતિ ઘણું રે<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">, મુનિજનને જમવા કાજ.                 સહ.૧</span></span><br />
<span style="background:#F4F7F0">પેર્યું વસ્ત્ર અતિ પીળું થયું રે<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">, લુયા હળદીવાળા હાથ સહ.</span></span><br />
<span style="background:#F4F7F0">પેલા મોટા મોટા મુનિને તેડીયા રે<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">, તેને જમી જમાડે નાથ.            સહ.૨</span></span><br />
<span style="background:#F4F7F0">પછી સંતની પંકિતમાં હરિ રે<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">, આવ્યા પીરસવા ઘનશ્યામ. સહ.</span></span><br />
<span style="background:#F4F7F0">લેઇ ડંકો ફેર્યા શાક સંતને રે<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">, મુનિ જમી થયા નિષ્કામ.                સહ.૩</span></span><br />
<span style="background:#F4F7F0">પછી ગામથી બાહેર સભા કરી રે<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">, મધ્યે શોભે તારામાં જેમ ચંદ. સહ.</span></span><br />
<span style="background:#F4F7F0">ત્યાં આવ્યા તે નટવા નાચવા રે<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">, તેણે માંડ્યો કપટનો ફંદ.            સહ.૪</span></span><br />
<span style="background:#F4F7F0">નવ ચાલ્યું કપટ હરિ આગળે રે<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">, પડ્યા જુઠા આવીને લાગ્યા પાય સહ.</span></span><br />
<span style="background:#F4F7F0">વાલે મંજુકેશાનંદને રે<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">, કરી લીલા તે કેમ વર્ણવાય.                   સહ.૫</span></span></span></div>
<p> </p>

મૂળ પદ

મારા વાલો વચનના બાંધીયારે, પધાર્યા તે લોયાપુર,

રચયિતા

મંજુકેશાનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
કોઈ ઑડિયો / વીડિયો ઉપલબ્ધ નથી