આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
 
        
 
Page 1 of 17           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 (જુઓ) ઊગ્યો આકાશે(૨) ચાંદલિયો ઊભો ત્યાં દર્શન આશે ૧/૧
2 (મારા) પ્યારા રે પિયુડા, મારા વાલા રે વાલીડા ૧/૧
3 >नहीं मैं करुंगा, आत्मा को भूल के, कोई भी क्रियारूँ, यह पक्का करुंगा ૧/૧
4 >તમે સ્વતંત્ર મૂર્તિ પરમાત્મા; નથી વર્ણન થાતું તમારું વાતમાં જી રે ૫/૮
5 अरे ! सुन रे युवान, क्यूं भूल गया भान ૧/૧
6 आ बाहो में आजा मेरे नाथ, मुझे तेरे साथ ही जीना है ૧/૧
7 आज है सुखकर तुम्हारा (बर्थ डे गीत) ૧/૧
8 आजा रे आजा, घनश्याम मेरी बांहो में आजा ૧/૧
9 आपकी आज्ञा में रह सकूँ, इतना दो हरि बल मुझे ૧/૧
10 एक पूरा ज्ञान तुझको पाने में उपयोगी है ૧/૧
11 ओ घनश्याम, ओ घनश्याम, मुजे प्रेम कर ૧/૧
12 ओ मेरे सुख के धाम, मेरी आत्मा है एक ही, तेरे लिये ૧/૧
13 ओ हैया के हार, मैंने तुज को किया है प्यार ૧/૧
14 ओ...रुको प्रीतमजी घडी, कहती हूं चरने पडी ૧/૧
15 कब मिलोगे दिलदार, जीया मेरा, कब रे मिलोगे दिलदार ૧/૧
16 कर्ता तुम हो श्रीहरि ૧/૧
17 कर्ता मानो ज्ञान जिसे तुम, फल जाये उस ओर ૧/૧
18 क्या अनोखा है रूप हरि तेरा ૧/૧
19 छैया मेरे कब मिलोगे दयाला ૧/૧
20 जय हरिचरित्रामृत, प्रभु जय हरिचरित्रामृ (आरती) ૧/૧
21 ज्ञान ज्ञान मैं ज्ञान ही हूँ, ज्ञान ज्ञान बस ज्ञान ही हूँ ૧/૧
22 ज्ञानजीवन तुजको पुकारे पुकारे ૧/૧
23 तुम तो जाते हो हरिवर भक्त लिये ૧/૧
24 तुम तो हो नाथ, नाथ मुझ पर दया किजे ૧/૧
25 तुम मिलो तुम मिलो, कर के कृपा मुजे, तुम ही मिलो ૧/૧
26 तू अंतरयामी हो, तू मेरे स्वामी हो ૧/૧
27 तू अक्षर से पर है (२) मेरे लिये आये धरा पे तुम ૧/૧
28 तेरी श्वास गनी हुई है, जरा सोच समज के जीना ૧/૧
29 प्रभु पाने का लक्ष्य मैंने, द्रुढ किया है ૧/૧
30 बिनति सुनो रे मेरी बिनति, मैं तुमसे प्यार करती हूं ૧/૧
31 मन में सोच तू भक्त प्रभु का, लाया क्या ले जायेगा ૧/૧
32 मानते है सभी प्रभु आपको, एक आपको ૧/૧
33 मुझे तुम प्यारे हो, मेरे रखवारे हो ૧/૧
34 मुझे सहाय करो हे स्वामी, सब टाल दो मेरी खामी ૧/૧
35 मेरे प्यारे सहजानंद, मैं तो केवल हूँ तेरा ૧/૧
36 मेरे प्राण के आधार घनश्याम, कि आजा मेरी बांहो में ૧/૧
37 मेरे बालमा हो मेरे आतमा हो ૧/૧
38 मेरे स्वामी सहजानंद, सहजानंद हरि ૧/૧
39 मैं इस दुनिया में आया हूँ, क्या साथ मेरे यहाँ लाया हूँ ૧/૧
40 मैं तो तुमसे ही प्यार करता हूँ, और किसीसे नहीं ૧/૧
41 मैं तो तुमसे ही प्यार करती हूं, और किसीसे नहीं ૧/૧
42 मैं तो तेरा ही द्रुढ सत्संगी हूँ, माया का कभी नहीं ૧/૧
43 रहूँ मैं तो दास सदा के लिये, जिऊँ मैं तो संत हरि के लिये ૧/૧
44 राजी अब होके दर्शन, पिया दिजीए ૧/૧
45 वडतालवाले श्रीहरिकृष्ण हमारे प्यारे है अवतारी ૧/૧
46 व्रतपुरी धाम में हो हरिकृष्ण प्यारे ૧/૧
47 श्रीजी रे मैं तो आई तेरे द्वार पे ૧/૧
48 श्रीहरि आपको पाना है, एक श्रीहरि आपको पाना है ૧/૧
49 श्रीहरि बिना नहीं कहीं शांति, सत्य कहता हूँ बिन विभ्रांति ૧/૧
50 श्रीहरिकृष्ण महाराज, ब्रह्मधाम में जैसे हो ૧/૧
51 सबके कारण स्वामिनारायण, उन्होंने मुझको बल दिया ૧/૧
52 सुख सुख केवल तुम, सुखकारी हो ૧/૧
53 हम है हरि जी के लिये, हम है हरि जी के लिये ૧/૧
54 हरि हरि हे मेरे हरि, बहुत प्यारे हो ૧/૧
55 हे दु:खहर सुखकर श्रीहरिजी, मैं तेरी शरन में आई हूं ૧/૧
56 हे नाथ कृपा करके इतना दान दीजिये ૧/૧
57 हे मेरे श्याम, ओ घनश्याम ૧/૧
58 हे स्वामिनारायण सर्वोपरि, सब धाम के धामी तुम ही हो ૧/૧
59 हे स्वामी मेरे सहजानंद, मेरे छूडा दो चोराशी फंद ૧/૧
60 हे हरि सुखधाम, क्या बखान करुँ, करुणा तेरी ૧/૧
61 ૐ એવા શબ્દતણી આદિ રે કે ન જાણે સ્વાંગી ને વાદી રે..૧/૮
62 ૐ નમો પરિબ્રહ્મરાયરે, કરી વિનયને લાગું પાય રે.૧/૪
63 અકળ ગતિ છે તમારી મારા ઇશ્વર અકળ ગતિ છે તમારી રે ૧/૧
64 અક્ષયતૃતીયા આજ સુભગ દિન, આઇ અતિ સુખદાઇ હો;૧/૨
65 અક્ષયતૃતીયા આવી અનોખી, તાપ પડે અતિ ભારી રે ૧/૧
66 અક્ષર થકી બીજા બ્રહ્મ કહે છે ભિન્નરે, તે તો પામે બ્રહ્મ સુસુપ્તિમાં લીન રે ૧/૧૫
67 અક્ષર પર હરિ શ્રીજી મહારાજ રાજ આવીને મારે મનડે વસ્યા ૧/૧
68 અક્ષર પર હરિ શ્રીજીમહારાજ, રાજ આવીને મારે મનડે વસ્યા ૧/૧
69 અક્ષર બ્રહ્મ જેને કે છે નિરાકાર રે, બીજે રૂપે રહ્યો છે સાકાર રે ૩/૧૫
70 અક્ષરઓરડીમાં આજ, આપણી, રાહ જુએ છે મહારાજ ૫/૮
71 અક્ષરધામ આપે પુરુષોત્તમ નાથ રે, ૪/૪
72 અક્ષરધામ નિવાસી શ્રીજી અવની ઉપર આવ્યા ૧/૪
73 અક્ષરધામ નિવાસી શ્રીજી અવની ઉપર આવ્યા૧/૪
74 અક્ષરધામ નિવાસી શ્રીહરિ સોઇ ૨/૩
75 અક્ષરધામ ને, ગઢપુરધામ અહીં એક ઠામ, જુઓ એક થયા છે, ૧/૧
76 અક્ષરધામ સુધામિ મનોહર, શામ સદા સુખધામ નમામી, ૧/૧
77 અક્ષરધામથી પધાર્યા મારો વાલીડો (સનેડો) ૧/૧
78 અક્ષરધામથી પધાર્યા વ્હાલો, છપૈયે પ્રગટયા છે ધર્મલાલો ૧/૧
79 અક્ષરધામથી પધાર્યા વ્હાલો, છપૈયે પ્રગટ્યા છે ધર્મલાલો. ૧/૧
80 અક્ષરધામથી શ્રીજી પધાર્યા પધારી જીવ બહુ તારીયા રે ૧/૧
81 અક્ષરધામથી શ્રીજી પધાર્યા, પધારી જીવ બહુ તારિયા રે ૧/૧
82 અક્ષરધામથી સંતોની સંગાથ જો પુરુષોત્તમ પધાર્યા મૃત્યુ લોકમાં ૧/૧
83 અક્ષરધામથી સંતોની સંગાથ જો, પુરુષોત્તમ પધાર્યા મૃત્યુ લોકમાં ૧/૧
84 અક્ષરધામના અધિપતિ, સુંદર શ્રી ઘનશ્યામ ૧/૧
85 અક્ષરધામના ધામી મારા, સહજાનંદજી સ્વામી રે ૧/૧
86 અક્ષરધામના ધામી મારા, સહજાનંદજી સ્વામી રે ૧/૧
87 અક્ષરધામેં કેમ જાશો જીજ્ઞાસુ ? માયા અક્ષરમા જાતાં રોકશેરે, ૧/૧
88 અક્ષરધાંમ થી આવીયા, સહજાનંદ સુખધામ, પ્રગટ્યા પુરવમાં; ૧/૧
89 અક્ષરના આધાર, આવોને અક્ષરના આધાર ૨/૨
90 અક્ષરના વાસી રે અવની આવીયા, ૧/૪
91 અક્ષરના વાસી વ્હાલો આવ્યા અવની પર ૧/૪
92 અક્ષરના વાસીરે અવની આવ્યાછે;૧/૫
93 અક્ષરપતિ અલબેલડારે, આવ્યા અમારે કાજ;૨/૪
94 અક્ષરપતિ અલબેલો, આ ફેરે અહી આવ્યા રે ૧/૧
95 અક્ષરપતિ અલબેલો, આ ફેરે અહીં આવ્યા રે ૧/૧
96 અક્ષરપતિ સોઇ નંદકુમાર ભયે, હરન સબે ભુભારા હો;૧/૪
97 અક્ષરપતી આવિયા અવતારી રે, ૧/૨
98 અક્ષરવાસી અલબેલા તમ પરવારી ૧/૧
99 અક્ષરવાસી આવોને મારે ઓરડીયે રાખું જોરડીયે. ૧/૧
100 અક્ષરવાસી વિલાસી વડતાલના રે, ભલે આવ્યા ભુપર ધરી ભાવ;૨/૪
101 અક્ષરાતિત અનાદિ દિવ્ય સિંહાસન દિવ્ય છબી છાજે;૧/૪
102 અખંડ આનંદ દેશે, મૂરતિમાં રાખી ૪/૮
103 અખંડ તુમારી આરતી, બદ્રીપતિ દેવા ૨/૪
104 અખંડ પિયાજીની આરતી, અતિ હેતે ઉતારૂં મહા મનોહર મૂરતિ, અંતરમાં ધારૂં, ૩/૪
105 અખંડ બિરાજો વાલા મારે મંદિર મોરારિ, ૪/૪
106 અખંડ રહો મંદિરિયે મારે, મોહી હું તો છોગલિયે તારે ૨/૬
107 અખંડ સુખિયો કરવા મુજને અખંડ તત્પર તમે રહો છો ૧/૧
108 અખિયન બીચ અબીર ડાર્યો, ડાર્યો અખિયન બીચ અબીર ;૨/૪
109 અખિયનકી લગી ચટકી સજની અંખિ.૩/૪
110 અખિયનમેં હો અખિયનમેં. લટક, લાલનકી વસી ૧/૪
111 અખિયા રંગદીની, શ્યામ મોહે બાવરી કીની ૪/૪
112 અખિયાં અટકી દેખત બનવારી..૨/૪
113 અખિયાં અટકી રહી લખી છબી નટકી૨/૪
114 અખિયાં અટકી રૂપ રસાલ , દેખી મુખ મદન ગોપાલ.....૨/૪
115 અખિયાં અટકી સલોને રૂપ; ૪/૪
116 અખિયાં અબીર ગુલાલસે ભરી .૨/૪
117 અખિયાં ઉરજ રહીરે, રસિક તેરે રૂપમેં૪/૪
118 અખિયાં ઓટ ભયે અકુલાત૩/૪
119 અખિયાં તેરી ચટક રંગીલિયાં વે;૧/૫
120 અખિયાં દરશ વિના દુઃખ પાવે, પ્રાણજીવન પિયાદર્શકી પ્યાસી, પળ જુગ સમ એક જાવે ૩/૪
121 અખિયાં દરશદી પ્યાસીયાં પ્યારાવે;૪/૪
122 અખિયાં ધરત નાહીં ધીર સૈયો મોરીવે;૨/૪
123 અખિયાં ફરકન લાગીરે, અબરે સૈયા મોરી;૧/૪
124 અખિયાં ભરી હે ગુલાલસે મોરી....૪/૪
125 અખિયાં રૂપ લોભાણી રસિયાવરકે૧/૪
126 અખિયાં લગીરી મોય..૪/૪
127 અખિયાં લોભાનીરી, દેખી છબી કુંજબિહારી;૪/૪
128 અખિયાં શામ દરશકી પ્યાસી..૨/૪
129 અખિયાં શ્યામકે રંગ રાતી હો ૪/૪
130 અખિયાં હમારી પ્રભુ દરશકી પ્યાસી..૨/૪
131 અખિયાંમેં અબીર ગુલાલ કનૈયા રે મુઠી ભરકે ન મારો.....૧/૪
132 અખિયાંમેં અબીર ગુલાલ રે ઇન મોહન ડાર્યો;૧/૨
133 અખિયાંમેં જાદુ ભારી ગીરધારી રાજ૧/૪
134 અખિલ બ્રહ્માંડના નાથ અલૌકિક સ્વામી શ્રી સહજાનંદ રે રાજકોટ શ્રીજી પધાર્યા૧/૨
135 અખિલ ભુવન આધાર, જીમત પ્રભુ અખીલ ભુવન આધાર;૨/૨
136 અખિલ સંસારમાં જીવ કૈં અવતરે, ૧/૧
137 અગત્રાઇએઆવી અલબેલરે સંતપતિ શોભે રે૧/૨
138 અગત્રાઈના પર્વતભાઈ રે, સદા રહેતા તે મૂર્તિમાંઈ રે ૧/૧
139 અગમ અગાધ બાત ત્રિભુવન નાથ તેરી, ૧/૪
140 અગર ચંદનથી રે, ઓરડીએ ભીંતો ઓપી ૨/૪
141 અચજા મું ઘર કાનડે વલા, અચજા મું ઘર કાનડે વલા ૪/૪
142 અચરજ એના અંગમાં અતિ અદ્‌ભુત ભાળી ૪/૫
143 અચલ ધણી શ્રીનાથજી રે, સખી વર્યા મેં તો નાથ; ૪/૪
144 અચાનક અખિયનમેં પિચકારિ રે, ઇન મારી રે, ૪/૪
145 અચાનક આકાશેથી અંગારાની વૃષ્ટિ થાય, ૧/૨
146 અજ સુત સુતા સુત રહો ઉર..૨/૪
147 અજઉ ઘનશ્યામ ન આયો ન આયો.૩/૪
148 અજઉં ન આયોરે પિયરા મોરી પીર ન જાની;૧/૪
149 અજબ તમાસા વા દુનિયાકા, દોઇ પલમેં નાશ પમાસા રે....૨/૪
150 અજબ દેખ શામ છબિ દેખ સલુની; ૪/૪
151 અજબ બની બંગલેકી બેઠક, બેઠે બનવારી બિહારી લાલ૨/૨
152 અજબ બની રે છબી અજબ બની, ૨/૪
153 અજબ બન્યા હે આજ, અવસર અજબ બન્યા હે આજ૧/૪
154 અજબ વસંત વધાવા ચાલો સબ સખી સાજ કરીને ૪/૪
155 અજબ સુરત તેરી બનીરે કનૈયા, કહાં કહું કછુ બનત ન કૈયા.૩/૪
156 અજબ સુરંગ ઉમંગ ભરી હરિ, ..૪/૪
157 અજહું ઘર ન આયો મોરે પિયરા, જાદુ કરીકે ગયો મોહની ડારી..૧/૪
158 અજહું ઘર નાયો શામ પિયારે..૪/૪
159 અજહું ઘરનાયો મો મન ભાયો, લલચાયો પ્રેમ સુધારસ પાયો સુધારસ પાયો...૩/૪
160 અજહું ન આયો બલવીર, કુબજ્યારો કાનો મીત..૫/૬
161 અજહું ન આયો મૈયા મથુરાવાસી..૪/૬
162 અજહું ન આયો મોરે પ્યારેકો સંદેશવા, બસીયો ગિરધર જાઇ વિદેશવા..૩/૪
163 અજહું ન આયો રે કુબજારો મીત કાનો.....૩/૪
164 અજહું ન લઇ પિયા મોરી ખબરવા, બરખન લાગી બેરન બાદરવા બેરન બાદરવા.....૧/૪
165 અજહું નહીં આયો શામ પતીયા ન પઠાયો.....૪/૪
166 અજાન બાહું ઓપતા ભાળીને ભુજદંડ મનડું માને છે.૨/૪
167 અજ્ઞાન અંધારુ રે સખી સર્વે ટળ્યું રે આવ્યો અતિ ઘોર નિશાનો અંત૨/૪
168 અજ્ઞાન હોવાને કારણે, ઇચ્છા રહે મનમાંય ૧/૧
169 અજ્ઞાની તારાં અંતરમાં દેખ વિચારી..૩/૪
170 અજ્ઞાની નર આંખ્યું મીંચી નવ ચાલીએ; ૨/૮
171 અજ્ઞાની સમજ ક્યા સૂતા જમકા ખાયગા જૂતા ૪/૪
172 અટક ગઇ અખિયાંમેં. લટક લાલન હુકી, ખટકત હે દિન દિનાં. ૩/૪
173 અટકી રહો ચેહી ઠોર દીલા રે, ૧/૪
174 અટારિયાં મોરી આજરે(૨), નંદકુંવર નટવર આઇલોરે.1/4
175 અડકે વિધવાને અંગે નર જે સતસંગી૩/૪
176 અડખેપડખે રે, રહ્યાં તીરથ બીજાં આવી..૩/૪
177 અણિયાળી છે અલબેલા, તારી આંખડી રે ૧/૧
178 અણિયાળી રે અળબિલા, થારી આંખડી હો; ૨/૪
179 અણિયાળી રે, મરમાળીરે; કાનુડાની આંખડલી;૩/૪
180 અતરંગ રસભર મચત બિહારી, કરત કલ્લોલ કલા સકલારી; લેત સરસ રસ તાન પ્યારી. ૨/૪
181 અતહિં ચતુર મૈયા મોહન પ્યારો૨/૪
182 અતિ અણિયાળી આંખડી રે ઓપેઅજબ અનુપ ..૬/૮
183 અતિ અદભુત છબી અવલોકી આજે૪/૪
184 અતિ આનંદનો દિન આજ, વિહારીજીલાલ પધાર્યા.૨/૨
185 અતિ ઉત્તમ આસો માસ દિવસ દિવાળી ૨/૪
186 અતિ ઉત્તમ દિવસ આજ એકાદશી આવી રે હરિજનના હૈયામાં હરખ, ઘણેરો લાવી રે ૪/૪
187 અતિ ગમે છે મારા દિલમાં, રસીલી મૂર્તિ તારી રે ૨/૨
188 અતિ ગમે છે મારા દિલમાં, રસીલી મૂર્તિ તારી રે, ૨/૨
189 અતિ ઘણી પર્ણકુટી પ્રિય લાગે રે, ૧/૧
190 અતિ ચાલ્ય ઉતાવળી રે, ચટકંતિ ચાલતા..૧/૪
191 અતિ તેજોમય દેવાધિદેવ, કરે અનંત ભુવનપતિ ચરણસેવ.૪/૪
192 અતિ મનોહરં સર્વ સુન્દરં તિલકલક્ષણં ચંચલેક્ષણમ્ (શ્રીહરિપ્રાર્થના સ્તોત્રમ્) ૧/૧
193 અતિ રૂપાળી મૂર્તિ મારા શ્યામ રે ૨/૮
194 અતિ શ્રદ્ધાને ભક્તિ પ્રેમથી રે, રૂડા શાક કરે મહારાજ.૪/૪
195 અતિ સ્નેહ સંગાથ, નટવર નાથ, નેણાંમાં રાખશુજી નેણાંમાં રાખશુજી૨/૨
196 અતિ હરખ વધાઇ આજ વદે વ્રજવાસી રે..૨/૪
197 અતિ હેત કરી રે સરવે આવિયાં ૩/૫
198 અતિ હેતે કરી મંગળ આરતી કરીએ કમલા વરની રે ૩/૪
199 અતિવેદના વૈતરણીની સહી ન જાય શરીરેજી;૧/૪
200 અતિશે ધન્ય ધન્ય વ્રજસુંદરી હો, ૪/૪
201 અથ મનસિ શનૈઃ સ્થિરત્વમાપ્તે ૧/૧
202 અથવા કથા કીર્તન કરાવે જ્યારે ૧૩/૨૦
203 અથાણાવાળા સ્વામીને છે, જપ કર્યાનું અંગજી ૪/૪
204 અથૈકદા દિવ્યતપાસ્તપસ્તપંતપસ્વિનાં કૌતુક કારકર્મકઃ ૧/૧
205 અદભુત ઓપે રે ગોંડળમાં શ્રી હનુમંતા, ૧/૧
206 અદભુત કર્યુ ઉત્તમ કારીગરીનું કામ૪/૪
207 અદભૂત દેખી અસવારીજી મોહ પાંમ્યાં નરનારીજી..૫/૬
208 અદ્ભૂત રસ ભરકે જો ઉઠાવત પ્રીતમ પ્રાણપિયા પિચકારી ૧/૪
209 અદ્વૈતનું દ્વૈત થાય નહિ, જાય જો કલ્પાંત કોટ રે, ૩/૪
210 અધમ ઉદ્ધારણ અવિનાશી, તારા બિરુદની બલિહારી રે૧/૨
211 અધમ ઉદ્ધારણ એવું પોતાનું નામ ૩/૪
212 અધમ ઉધારન તુમ અવિનાશી,..૨/૪
213 અધમ ઉધારવા શ્રી હરિ આવીયા, દીનને મોક્ષ પદ દાન દીધું,..૨/૩
214 અધમ ઓધારણ આ સમે, સહજાનંદ સ્વામી;૧/૪
215 અધમના ઓધાર સંત કેતા સઇ, પણ મુજને તો ભરોસોજ નોતો૬/૮
216 અધર પ્રવાળા સમ શોભે રે, જોઇ મુનિવરનાં મન લોભે રે ૩/૪
217 અધર્મી દેખને અંધા, અકલ તો ક્યાં ગઇ ત્હારી;૪/૪
218 અધિક પ્યારે મોહે પ્રગટ ગોવિંદ૧/૪
219 અધિક માસ આવ્યો નાવીયા, અલબેલો આ વારજી;૧૩/૧૩
220 અધિક માસે અલબેલા જાણી, અબળાની પૂરણ પ્રીત રે;૧૩/૧૩
221 અનતજી ન જાઓ (ર) રસિક પિયા, મેરે ઘરસેં ઘનશ્યામ.૧/૪
222 અનવટવા લે ગયો સાવરો, સાવરો કે કાન બાવારો;૩/૪
223 અનંત અપાર એને કૈયેજી રે, મનન કરી અમે મગન રૈયેજી રે; ૩/૪
224 અનંત અવતાર થઈ ગયા, બીજા થાશે ઘણાય ૧/૧
225 અનંત કળા અનંત રૂપ, અનંત શકિતધર શ્યામ, ૩/૪
226 અનંત કોટિ વંદન હો જગતાતને, ૧/૧
227 અનંત લીલા કરી હરી, આપી સુખ અપાર;૧૪/૧૫
228 અનાવૃષ્ટિ ને અતિવૃષ્ટિ, તેમજ અગ્નિ ભય થાયજી;૪/૪
229 અનિહાંરે- અંતરધાન ભયે હેં મુરારી, મણિ વિન ફણી જ્યું વિકળ વ્રજનારી;૧૩/૩૬
230 અનિહાંરે- એક ગોપ હો કહત પોકારી, આયો દાવાનળ દુઃખકારી.૧૭/૩૬
231 અનિહાંરે- કરી સનમાન કહે વ્રજનારી, હમકું ક્યું તજી ગએ કુંજવિહારી;૨૬/૩૬
232 અનિહાંરે ખેલત રંગ હોરી રે, ૧/૧
233 અનિહાંરે ખેલત રંગ હોરી રે, સહજાનંદ જગવંદ ૫/૮
234 અનિહાંરે- ગઇ કૃષ્ણકે સંગ જો બાળા, વાકોં પુણ્ય હે પરમ વિશાળા.૨૦/૩૬
235 અનિહાંરે- ગોપી વિરહ અનળસેં પ્રજારી, સિંચો અધરસુધાસેં વિચારી.૮/૩૬
236 અનિહાંરે- જબ વ્રજનારી પ્રભુ ઢીગ આઇ, ૨/૩૬
237 અનિહાંરે- જો દ્રઢ સ્નેહ તુમારો, તો તુમકું ભયો દર્શ હમારો;૩/૩૬
238 અનિહાંરે- તરુ વેલીનકું વ્રજનારી, ફિરે પુછતી સબ સકુમારી.૧૮/૩૬
239 અનિહાંરે- તુમ ધર્મ કહે ગિરિધારી, સોતો સબહિ સત્ય સુખરૂપ.૬/૩૬
240 અનિહાંરે- નરનારી પ્રવીન હે જોઇ, પ્રીતિ તુમસો કરે દ્રઢ સોઇ.૭/૩૬
241 અનિહાંરે- પ્યારે કઠીન વચન નહિ કેના, કરે વિનતિ સોઉ સુની લેના૫/૩૬