આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: દરબારી   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 આજ મોહે સકુન હોત શુભ માઇ૨/૮
2 આવો મોહન મારે ઓરડિયે ઓરડિયે, રંગની ઝડિયે ૧/૪
3 એક ભરોંસો શ્યામ ચરનકો, શ્યામ ચરન ઘનશ્યામ ચરનકો ૩/૪
4 કૃષ્ણ હરિ સુખદાઇ, ભજ નર કૃષ્ણ હરિ સુખદાઇ ૩/૪
5 નારાયણ સરમાં નાવે, છપૈયામાં, નારાયણ સરમાં નાવે; ખાંતેથી ખેલ મચાવે ૩/૭
6 પ્રગટ ભયે ઘનશ્યામ બિહારી, શ્યામ બિહારી ઘનશ્યામ બિહારી, ૪/૪
7 ભજન કર ભજન કર પ્રગટ. ભગવાન કો.૨/૪
8 રસિકરાય મારે મોલ પધારો, ગુણસાગર ગિરધારી રે ૬/૮
9 રામ ભજે સો સબમેં ભલા હે.૧/૪
10 શ્યામ રે મેં તો ભીંજ રઇ રે, ૧/૪
11 શ્યામરે મેરે પ્રાણકે, પ્રીતમ, પ્યારી તેરી બોલની ૩/૪
12 શ્રી હરિ ધર્મ કુમાર ભજ મન શ્રી હરિ ધર્મકુમાર.૨/૨
13 સજની કાં ન આવે ઘર મોરે..૪/૪
14 સંત પરમ હિતકારી, જગતમાંહી.૩/૪
15 સ્વામિનારાયણ નામ રે, વ્હાલું લાગે સ્વામિનારાયણ નામ રે ૨/૪
16 હાલર કી લકરી, હરિ મેરે હાલર કી લકરી, પકરી સો પકરી ૧/૧