આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: દરબારી   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 આજ મોહે સકુન હોત શુભ માઇ૨/૮
2 આવો મોહન મારે ઓરડીયે, ઓરડીયે રંગની ઝડીએ.આવો૧/૪
3 એક ભરોસો શ્યામ ચરનકો, શ્યામ ચરન ઘનશ્યામ ચરનકો, ૩/૪
4 કૃષ્ણ હરિ સુખદાઇ, ભજ નર કૃષ્ણ હરિ સુખદાઇ ૩/૪
5 નારાયણ સરમાં નહાવે, છપૈયામાં નારાયણ સરમાં નહાવે, ૩/૭
6 પ્રગટ ભયે ઘનશ્યામ બિહારી, શ્યામ બિહારી ઘનશ્યામ બિહારી, ૪/૪
7 ભજન કર ભજન કર પ્રગટ. ભગવાન કો.૨/૪
8 રામ ભજે સો સબમેં ભલા હે.૧/૪
9 શ્યામ રે મેં તો ભીંજ રઇ રે, ૧/૪
10 શ્યામરે મેરે પ્રાણકે, પ્રીતમ, પ્યારી તેરી બોલની ૩/૪
11 શ્રી હરિ ધર્મ કુમાર ભજ મન શ્રી હરિ ધર્મકુમાર.૨/૨
12 સજની કાં ન આવે ઘર મોરે..૪/૪
13 સંત પરમ હિતકારી, જગતમાંહી.૩/૪
14 સ્વામિનારાયણ નામરે, વાલું લાગે સ્વામિનારાયણ નામરે૨/૪
15 હાલરકી લકરી હરિ મેરે હાલરકી લકરી, પકરી સો પકરી ૧/૧