આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: ભજન, જપ, રટણ, નામ સ્મરણ,   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અભિમાન તજી, શામળીઆ સંગાથે મન દ્રઢ બાંધીએ;૨/૪
2 જપ મન નામ નીત રેનદિન, ધરી ધરી પલ છીન, યેહીતે હોતરે તેરો કામ, ૪/૬
3 પ્રભુ એક નામ તેરા સુખકારી,યે દુનિયા હૈ દુઃખકારી ૧/૧
4 પ્રાણી શ્વાસઉશ્વાસે સ્વામીને સંભારીયેરે;૩/૪
5 પ્રાણી સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ગાઇયેરે,સ્વામિનારાયણ મહા મંત્ર છે, પ્રગટ હરિનું નામ ;૪/૪
6 ભજન કર ભજન કર પ્રગટ. ભગવાન કો.૨/૪
7 મારી એક જ વાત માનો, માનોને મારા ભકતો;૨/૪
8 રટ રટ રે મન બાવરે, એક નામ હરિકો૩/૪
9 રટરે દિનરેન હો મન પ્યારે, શ્રી સહજાનંદ નામ.૪/૪
10 રામ અમલ રંગ રાતે, સાધુ રામ અમલ રંગ રાતે;૧/૪
11 રામ કૃષ્ણ ગોવિંદ ! જય જય ગોવિંદ ૧/૧
12 રામ ભજે સો રામહી પ્યારા૪/૪
13 રામ ભજે સો સબમેં ભલા હે.૧/૪
14 શ્રી ઘનશ્યામ કો નામ જપો જન, શ્રી ઘનસ્યામ...૩/૪
15 શ્રી હરિ ધર્મ કુમાર ભજ મન શ્રી હરિ ધર્મકુમાર.૨/૨
16 સબહી બરન મેં વોહી બડે જીન, સ્વામિનારાયણ રટા રટા રે ૧/૧
17 સહજાનંદ સહજાનંદ, ગાવે બડ ભાગી ૫/૭
18 સહજાનંદ સહજાનંદ, સહજાનંદ કહીએ ૧/૭
19 સહજાનંદ સહજાનંદ, સહજાનંદ ગાઇએ . ૩/૭
20 સહજાનંદ સહજાનંદ, સહજાનંદ ભજીએ ૪/૭
21 સહજાનંદ સહજાનંદ, સહજાનંદ રટીએ ૨/૭
22 સ્વામિનારાયણ ગાશે રે, તારૂં સારૂં તેદી થાશે.૪/૪
23 સ્વામિનારાયણ દેવ રે, ભજ મન નરનારાયણ દેવ રે.૧/૪
24 સ્વામિનારાયણ નામને જે જપે રે, ૪/૪
25 સ્વામિનારાયણ નામરે, વાલું લાગે સ્વામિનારાયણ નામરે૨/૪
26 સ્વામિનારાયણ સુમિરન કર લે, સમરથ છે સુખધામ, ૧/૧
27 સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ કહોરે મન મેરા, ૧/૪
28 સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સમરે દુઃખ જાવે ૬/૭
29 સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ જપના, ૨/૪
30 સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ભજના.૪/૪
31 સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ભજરે ૧/૪
32 સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સત્ય રે ૭/૭
33 હરિ હરિ હરિ ગુન ગા મતિયા મોરી હરિ હરિ હરિ ગુન ગા ૧/૧