આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: ભજન, જપ, રટણ, નામ સ્મરણ,   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 જપ મન નામ નીત રેનદિન, ધરી ધરી પલ છીન, યેહીતે હોતરે તેરો કામ, ૪/૬
2 પ્રભુ એક નામ તેરા સુખકારી,યે દુનિયા હૈ દુઃખકારી ૧/૧
3 પ્રાણી શ્વાસ ઉચ્છવાસે સ્વામિને સંભારીએ રે ૩/૪
4 પ્રાણી સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ગાઈએ રે ૪/૪
5 ભજન કર ભજન કર પ્રગટ. ભગવાન કો.૨/૪
6 મારી એક જ વાત માનો, માનોને મારા ભકતો;૨/૪
7 રટ રટ રે મન બાવરે, એક નામ હરિ કો ૩/૪
8 રટરે દિનરેન હો મન પ્યારે, શ્રી સહજાનંદ નામ.૪/૪
9 રામ અમલ રંગ રાતે, સાધુ રામ અમલ રંગ રાતે;૧/૪
10 રામ ભજે સો રામહી પ્યારા૪/૪
11 રામ ભજે સો સબમેં ભલા હે.૧/૪
12 રામકૃષ્ણ ગોવિંદ ! જય જય ગોવિંદ ! હરે રામ ગોવિંદ ! ૧/૧
13 શ્રી ઘનશ્યામ કો નામ જપો જન, શ્રી ઘનસ્યામ...૩/૪
14 શ્રી હરિ ધર્મ કુમાર ભજ મન શ્રી હરિ ધર્મકુમાર.૨/૨
15 સબહી બરનમેં વોહી બડે જીન, સ્વામિનારાયણ રટા રટા રે ૧/૧
16 સર્વે માન તજી, શામળિયા સંગાથે મન દૃઢ બાંધીએ ૨/૪
17 સહજાનંદ સહજાનંદ, ગાવે બડ ભાગી ૫/૭
18 સહજાનંદ સહજાનંદ, સહજાનંદ કહીએ ૧/૭
19 સહજાનંદ સહજાનંદ, સહજાનંદ ગાઇએ . ૩/૭
20 સહજાનંદ સહજાનંદ, સહજાનંદ ભજીએ ૪/૭
21 સહજાનંદ સહજાનંદ, સહજાનંદ રટીએ ૨/૭
22 સ્વામિનારાયણ ગાશે રે, તારૂં સારૂં તેદી થાશે.૪/૪
23 સ્વામિનારાયણ દેવ રે, ભજ મન નરનારાયણ દેવ રે.૧/૪
24 સ્વામિનારાયણ નામ રે, વ્હાલું લાગે સ્વામિનારાયણ નામ રે ૨/૪
25 સ્વામિનારાયણ નામને જે જપે રે, ૪/૪
26 સ્વામિનારાયણ સુમિરન કર લે, સમરથ છે સુખધામ ૧/૧
27 સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ કહોરે મન મેરા, ૧/૪
28 સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સમરે દુઃખ જાવે ૬/૭
29 સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ જપના, ૨/૪
30 સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ભજ રે ૧/૪
31 સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ભજના.૪/૪
32 સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સત્ય રે ૭/૭
33 હરિ હરિ હરિ ગુન ગા મતિયા મોરી હરિ હરિ હરિ ગુન ગા ૧/૧