આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: પ્રેમાનંદ સ્વામી   << Back
        
 
Page 1 of 4           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 ૐ નમો પરિબ્રહ્મરાય રે, કરી વિનય ને લાગું પાય રે ૧/૪
2 અક્ષયતૃતીયા આજ સુભગ દિન, આઇ અતિ સુખદાઇ હો;૧/૨
3 અક્ષરના વાસી વ્હાલો આવ્યા અવની પર ૧/૪
4 અક્ષરપતિ અલબેલડારે, આવ્યા અમારે કાજ;૨/૪
5 અખિયનકી લગી ચટકી સજની અંખિ.૩/૪
6 અખિયાં અટકી રહી લખી છબી નટકી૨/૪
7 અખિયાં અટકી સલોને રૂપ; ૪/૪
8 અખિયાં ઉરજ રહીરે, રસિક તેરે રૂપમેં૪/૪
9 અખિયાં ઓટ ભયે અકુલાત૩/૪
10 અખિયાં તેરી ચટક રંગીલિયાં વે;૧/૫
11 અખિયાં દરશદી પ્યાસીયાં પ્યારાવે;૪/૪
12 અખિયાં ધરત નાહીં ધીર સૈયો મોરીવે;૨/૪
13 અખિયાં ફરકન લાગી રે, અબ રે સૈયા મોરી, દૃગ ફરકત મોરી અંગિયા તરકત ૧/૪
14 અખિયાં રૂપ લોભાણી રસિયાવરકે૧/૪
15 અખિયાં લોભાનીરી, દેખી છબી કુંજબિહારી;૪/૪
16 અખિયાંમેં અબીર ગુલાલ રે ઇન મોહન ડાર્યો;૧/૨
17 અખિયાંમેં જાદુ ભારી ગીરધારી રાજ૧/૪
18 અગમ અગાધ બાત ત્રિભુવન નાથ તેરી, ૧/૪
19 અચાનક અખિયનમેં પિચકારિ રે, ઇન મારી રે, ૪/૪
20 અજઉં ન આયોરે પિયરા મોરી પીર ન જાની;૧/૪
21 અજબ બની બંગલેકી બેઠક, બેઠે બનવારી બિહારી લાલ૨/૨
22 અજબ સુરત તેરી બનીરે કનૈયા, કહાં કહું કછુ બનત ન કૈયા.૩/૪
23 અટકી રહો ચેહી ઠોર દીલા રે, ૧/૪
24 અટારિયાં મોરી આજરે(૨), નંદકુંવર નટવર આઇલોરે.1/4
25 અડકે વિધવાને અંગે નર જે સતસંગી૩/૪
26 અણિયાળી રે, મરમાળી રે, કાનુડાની આંખલડી ૩/૪
27 અતરંગ રસભર મચત બિહારી, કરત કલ્લોલ કલા સકલારી; લેત સરસ રસ તાન પ્યારી. ૨/૪
28 અતહિં ચતુર મૈયા મોહન પ્યારો૨/૪
29 અધમ ઉદ્ધારણ એવું પોતાનું નામ ૩/૪
30 અધિક માસે અલબેલા જાણી, અબળાની પૂરણ પ્રીત રે;૧૩/૧૩
31 અનવટવા લે ગયો સાવરો, સાવરો કે કાન બાવારો;૩/૪
32 અનંત કળા અનંત રૂપ, અનંત શકિતધર શ્યામ, ૩/૪
33 અનિહાંહાંરે અલબેલા મોહન ઘેર આવો, ૧/૪
34 અનિહાંહાંરે આવો જાદવ જોયા જેવા, ૨/૪
35 અનિહાંહાંરે ઝૂલો રસિયાજી રતન હિંડોરે૨/૪
36 અનિહાંહાંરે ઝૂલો સુંદરશ્યામ વિહારી, ૧/૪
37 અનિહાંહાંરે ઝૂલો હિંડોળે ઘનશ્યામ, ૩/૪
38 અનિહાંહાંરે ઝૂલો હિંડોળે છેલ ગુમાની, ૪/૪
39 અનિહાંહાંરે મનમોહન પ્રીતમ પ્યારા, ૪/૪
40 અનિહાંહાંરે વાલી લાગે વાલા તારી વાણી, ૩/૪
41 અનિહોરે સનેહિ શામળા સોરઠવાસી શ્યામ નેહ નિભાવણ નાથજી છોજી પૂરણકામ ૧/૪
42 અનિહોરે સોરઠિયા સાયેબા સોરઠના શિરદાર, સોરઠ ગાતા સાંભરો, શ્રીધર્મ કુમાર. હોરે ૩/૪
43 અનિહોરે સોરઠિયા, નાથજી નવ રહિએ દૂર સનેહ ભર્યા આવી ભેટ્જો ૪/૪
44 અનિહોરે સોરઠીયા શ્રી હરિ તજી સોરઠ દેશ; કયાં રે વસ્યા અલબેલડા તમે નટવર વેષ; હોરે ૨/૪
45 અનેક જનમનાં મારા પૂન્ય ઉગીયાં૩/૪
46 અન્નકૂટકો આયો ઉત્સવ, અન્નકૂટકો આયો;૧/૪
47 અપને લાલકું સીખ લગાયકે બરજ જસોદા રાની૩/૪
48 અપનો બિરુદ બિચારો નાથ, અશરનશરન અધમઉધારન ૨/૪
49 અબ કેસેં કરીહુંરે પ્યારે બિના મોયે પરત ન ચેના;૪/૪
50 અબ કોન તોસે જોરેરે જીયા જોરેરે;૨/૪
51 અબ તો નાથ નિભાઈ લીજે, જેહી ભુજ તારે પતિત બહુ તાકો ૪/૪
52 અબ તો સનેહી સુધ લીજે જરી૧/૪
53 અબ ધર્મકુંવર કહાં બીલમાયે૧/૬
54 અબ ધર્મકુંવર બિસરત નાઇ;૩/૬
55 અબ ન જીયુંગી અબ ન જીયુંગી, નંદકુંવર બીના ૪/૪
56 અબ નહિ છોડું ચરન સરોજ, એ ચરનસરોજ, ૨/૪
57 અબ નહીં છાંડુ ચરન સરોજ નાથ, મન ક્રમ વચ કર ગિરિધર શ્રી હરિ૧/૬
58 અબ ના દેસાંરે જાવા ના દેસાં કેસરિયા, જાવા ના દેસાં૩/૪
59 અબ ના સુનુંગી તેરી બાંસુરીકી તાન; ૩/૪
60 અબ પનિયાં ભરન કેસે જાઉં, સાંવરે બિચમેં ધૂમ મચાઇ.૨/૪
61 અબ મેં કેસી કરુવે, સૈયા મોરી વે સૈયા મોરી;૪/૪
62 અબ મોહે નાહીં ન ચેનારી, બિનું દેખે શ્યામ સુંદરવર સુખ દેના૪/૪
63 અબ રે મોયે વૃજચંદ, બાવરીયા કીની બાવરી, ૨/૪
64 અબ સાંવરે બિના માઇ, મોપે રહ્યોઉં ન જાઇ.૪/૪
65 અબજી ન ધીરો કોઇરે, કપટીકું, અબજી ન ધીરો કોઇ૪/૬
66 અબતો તનિક હેરો હમરી ઓર૨/૪
67 અબતો નિઠુર ભયે મોરે નાવ;૨/૨
68 અબતો મેં તુમસેં કનૈયા, ન ડરૂંગિ લરૂંગિ વે;૩/૪
69 અબળાની અરજી નાથજી સાંભળજો રે;૩/૪
70 અબળાની અરજી વહાલારે સંભાળીને લેજો, ૫/૧૨
71 અભિનવો આનંદ અમલ દશો દિશ, પ્રગટે જય જયકારી હો;૨/૪
72 અમદાતેવાદમાં આવિયા જીરે, વહાલો નરનારાયણ નાથ; મુનિરાય રે૫/૮
73 અમને ઓધવ હરિ બહુ સાંભરે રે, ૪/૪
74 અમને રમાડોને રાસ શામળિયા વહાલા અમને રમાડોને રાસ;૩/૪
75 અરજ કરે છે અબળા, તે ઉર ધારોરે વહાલાજી ૧/૧
76 અરજ મોરી માનોજી હો, હાંરે ઘનશ્યામ ;૪/૫
77 અરજી ઉર ધારો રે વહાલા, અવિનાશી અબળા તણી ૫/૬
78 અરજી એક અબળાતણી, તમે સાંભળજો ઘનશ્યામ રે૧/૪
79 અરજી સુણજો અલબેલા, કે નંદકુંવર નટવર છેલારે;૨/૧૩
80 અરસ પરસ દોઉ હોત ગુલતાન, નિજ નિજ મુખકો કરત બખાન૩/૪
81 અરી મા તેરો માધો જાદુ ડારી ગયો, એરી મા તેરો;૧/૪
82 અરુન ઉદયે દોઉ કરત સિંગાર, નિરખી રતિપતિ કોટિ બલિહાર૨/૪
83 અલબેલા આતમરામ કે પ્રીતમ પાતળિયા૩/૪
84 અલબેલા આનંદકંદ, વાલા લાગો છો, મારા મેટતા ભવના ફંદ ૪/૪
85 અલબેલા આવો ઓરા, આંખડલિમાં રાખું વહાલા;૧/૪
86 અલબેલા આવો ઓરારે, અરજ કરું છું;૧/૪
87 અલબેલા આવો મારે ઘેર, કે જાઉં તારે વારણે રે લોલ ૬/૮
88 અલબેલા આવો રે આજ મારે આંગણે જો, ૧/૪
89 અલબેલા આવો રે રમિયે એકાંતે૧/૪
90 અલબેલા ચતુર નંદલાલ, હો લાડીલા છેલ મોહી તારે છોગાલે, ૨/૪
91 અલબેલા તમારે કાજ, ફરું હું તો ઘેલી રે, મને વાલા છો મહારાજ ૩/૪
92 અલબેલી ચલત તું નવલ ચાલ૮/૮
93 અલબેલો અમદાવાદરે, આવ્યા અવિનાશી; જેનો મહિમા અગમ અગાધરે.૧/૧૧
94 અલબેલો ઉઠયા હરિ હસતા, આવીને ઉભા ઓસરીયે૨/૪
95 અલબેલોજી આનંદમાં દીઠડા જો૩/૪
96 અવગુન મેરો કીજે હરિ માફ, અબ કીજે માફ ૪/૪
97 અવધ ગઇ શ્યામ અજહું ન આયે;૩/૪
98 અવધપતિ આગે તિહાંરે હું ગાઉં , અવધ.૩/૪
99 અવધપતિ આયે જાચક વૃંદ, અવધપતિ૧/૪
100 અવધપતિ દેખે અતહિ ઉદાર અવધપતિ.૨/૪
101 અવધિ તો વીતી વહાલારે શ્રી ઘનશ્યામ, ૧૨/૧૨
102 અવસર આવ્યો આજ સપરમો, આનંદ અંગે ન માયરે; ૧/૨
103 અવિગત અકલ વિલાસ, સકલ જગ પ્રકાસ, કેસેં નિવાસ કર ૩/૪
104 અવિચળ આશરો અબ પાયો હો, ગોલોકપતિ વાસુદેવ કે ૩/૪
105 અવિનાશી આવોરે, જમવા કૃષ્ણ હરિ ૧/૧
106 અવિનાશી થયા આહિરરે, ગિરિધર ગોવાળો રમે કાલિંદીને તીરરે૪/૧૧
107 અવિલોકી થકીત ભઇ અખિયાં મોરી, અખિયાં સખીયાં છબી સુંદર દેખોરી. ૨/૪
108 અવિલોકી શોભા મારાં નેણરે, ત્રપત ન થાયે રે૪/૪
109 અવિલોકીયે યેહી રૂપ અખિયાં૩/૪
110 અશરણશરણ ભુજ દંડ મહારાજના, ચિહ્ન તેમાં હવે કહું વખાણી૪/૮
111 અસાડે અલબેલા આવીને, વાળો રંગની રેલ રે;૨/૧૩
112 અળગા ન મેલું રે અળગા ન મેલું રે, નાથ તમને આંખડલીથી રે ૨/૪
113 અંચરવા મોરો છાંડો સાંવરે, અંચ. પ્યારે બંસીવારે છાંડો૧/૮
114 અંજનીપુત્ર મહાબળવંતા, ત્રિભુવનમાં વિખ્યાત હો;૩/૪
115 અંતરજામી જગદગુરુ ઇશ્વર, ભક્તવત્સલ ભયહારીહો ;૩/૪
116 અંતરજામી શ્રી કૃષ્ણ જાની લઇ, ઇન્દ્ર કોપ કિયો ભારી હો;૪/૪
117 અંસુવન સુખે રે મોરી અખિયાં૨/૪
118 આ જાદવ કુળના અધિપતિ, બોલે માધવ હો બાઇ જાદવ ૩/૩
119 આ પદ માંહીરે, ગાયા છે સાતે વાર, ૮/૮
120 આઇ આજ ચૌદશ કાળી આઇ.૧/૨
121 આઇ ઘટા ગગન ઘન ગરજે સૈયોરે૧/૪
122 આઇ છઠ્ઠી શ્રી ધર્મકુંવરકી , ૨/૪
123 આજ અનોખીરી સુંદરતાઇ, કહીહ ન જાઇ, નેના રહત લોભાઇ૩/૪
124 આજ અભિનવો આનંદ હૈડે હરખ ન માયરે;૨/૪
125 આજ અલબેલો બાઇ મારે મંદિર પધાર્યા, ૪/૪
126 આજ અવધપુર આનંદ મંગળ, છાય રહ્યો અતિ ભારી હો;૧/૪
127 આજ અવનિ પર આનંદ છાયો, હો રહ્યો જયજયકાર હો;૧/૪
128 આજ અષ્ટમી આનંદકારી, પ્રગટે દેવ મુરારી હો;૧/૪
129 આજ ગાઇ પ્રથમ ચરાવન જાત; આજ.૨/૪
130 આજ ગોકુલમેં નંદરાય ઘેર,વાજે આનંદ વધાઇ રે ૩/૪
131 આજ છબ દેખી અતહી મનોહર, ચાર ચંદ એક ઠાઇ ૩/૪
132 આજ છબી કહી ન જાઇ, પિયા પ્યારીકી માઇ.૪/૪
133 આજ છબી નિરખી થકીત ભઇ;૪/૪
134 આજ છબી નૌતમ લાગત પ્યારી ૨/૪
135 આજ તો અટારીમેં બીરાજે બનવારી આલી, રૂપકી બિસેકતાઇ નેક જાઇ દેખરી1/2
136 આજ તો સૈયો મોરી બૈયાં ફરકે;૪/૪
137 આજ દિન ધન્ય ધન્ય મોરે ભાગ, ૪/૮
138 આજ ધૂમ મચીહે પોરીપોરી, ખેલે શ્યામસુંદર રંગ હોરી હોરી.૩/૪
139 આજ પૂનમ સપરમો દન ચાલ સખી વરતાલે ૧/૧
140 આજ પ્રાતઃ છબી બરની ન જાઇ;૩/૪
141 આજ બને બનમાલી, છબી દેખોરી આલી, ૪/૪
142 આજ બંગલે મેં ઘુંઘરું બાજે, બ્રંદાબન કી કુંજ મેં બંગલા ૪/૪
143 આજ બીજ બલદાઉકી સબકે મન ભાઇ;૧/૨
144 આજ મન મુદિત જશોદા રાની , આજ.૧/૪
145 આજ મહોત્સવ મહામંગળ દિન, ગાઇએ ગણપતિ દેવા હો;૧/૪
146 આજ મહોત્સવ મંગલ ગાવત, સુર નર મુનિ હરખાઇ હો;૧/૬
147 આજ મહોત્સવ શંભુકો, જન મન હર્ષ અપાર
148 આજ મહોત્સવ હે અતિભારી , આજ.૧/૨
149 આજ માઇ ધનતેરસ દિન ધન્ય હે૨/૨
150 આજ માઇ નંદરાની ધન ધોયે, આજ.૧/૨
151 આજ મારે આનંદ અતિ ઘનશ્યામ સુંદરવર થાને નિરખી, ૨/૪
152 આજ મારે ઓરડે રે, આવ્યા અવિનાશી અલબેલ૧/૪
153 આજ મારે હરિ પરોણા ઘેર આવ્યા, હાંરે મેં તો મોતીડાંને૧/૪
154 આજ મોકું મિલે માઇ શ્રી મહારાજ. ૨/૨
155 આજ મોયે સુપન અનોપમ આયો, ૩/૮
156 આજ મોરે ઘેર આવો તો પિયા સરવસ વારૂં૪/૪
157 આજ મોહે સકુન હોત શુભ માઇ૨/૮
158 આજ વધાઇ અવધપુર માંઇ, વાજત અતિ મનભાઇ હો;૨/૪
159 આજ વધાઇ પરમ સુખદાઇ, શ્રી ગોકુળરાયકે દ્વારે હો;૪/૪
160 આજ વસંત પ્રથમ દિન આવ્યો, સઉ જનને સુખકારી;૧/૪
161 આજ વૃંદાવન રાસ રાધે દેખન જૈયે.૧/૪
162 આજ શ્યામા પ્યારી રિસાય બેઠી અલબેલી, ૨/૪
163 આજ સખી ઘનશ્યામ છેલ કુંવર, છબી દેખન લાગ બનીરી4/6
164 આજ સખી મોયે *સગુન હોત હે, વામ નેન ભુજ ફરકેરે, ૨/૪
165 આજ સખી શામળિયો વાલો , પરોણા ઘેર આવ્યા; ૧/૧
166 આજ સખી શામળિયો વાલો, સુપનામાં મુને મલિયારે, ૧/૪
167 આજ સખી શામળીયો વહાલો, પરોણા ઘેર આવ્યા૧/૧
168 આજ સફળ થઈ આંખડી, જોઈ છબી સુખકારી ૩/૬
169 આજ સાહેલી ઘનશ્યામની રે, શોભા વર્ણવી ન જાયે૧/૪
170 આજ સાંવરે મચાએ દઇ મોહિસું હોરી, ૨/૪
171 આજ સૈયર શામળિયો રે વહાલો, શેરડીયે મને મળીયા રે૨/૪
172 આજકી છબી તો કછુ કહી ન જાઇ વે૪/૪
173 આજકી છબી બરની નહીં જાયે, ૪/૪
174 આજ્યો મેરે આજ બાલમા જરૂર આજ્યો જરૂર રહું૩/૩
175 આણે માંડવે જે જે દેવ આવ્યા, નામ લઇને ઓળખાવું; ૧/૧
176 આદિ માયા જગતની છે ઇશ, અતિશે પ્રચંડ ચડી છે રીસ.૩/૧૪
177 આદિત્ય ઉદિયારે, સહજાનંદજી જગવંદ, ૧/૮
178 આનંદ છાયો વ્રજમેં નંદદ્વારે, નંદદ્વારે હો નંદદ્વારે૧/૪
179 આનંદ ભયે ન્રુપ વિનય વચન, સુની ઉરતે હાર હરિદીના૩/૭
180 આનંદ વાધ્યોછે રે કે મોહનજી મળતાં૩/૮
181 આપન જાયકે, લાલન લીજીયે મનાય૩/૪
182 આપુ પાન બીડી જમો ભક્તપતિ૪/૪
183 આપું છું બીડી પાનની હું બનાવી રે..૪/૪
184 આય બસો નેનામેં બ્રજબાસી હો, ૨/૪
185 આય લંગરવા તોર્યો હરવા, ગિરિધર કર બરજોર ચોરિયાં;૩/૪
186 આયે અટારિયાં ઠારી ઠારી;૧/૪
187 આયે ગલીકે બુંદન કટારી૩/૪
188 આયે છીપાયે સેજ ઐશ્વર્ય પ્રતાપ તેજ, ૨/૪
189 આયે મેરે આજ શ્યામ સોહાગી, શ્યામ સોહાગી હું પાપીની૧/૩
190 આયે સહજાનંદ સિદ્ધ મુનિ વૃંદ સંગ લઇ૪/૪
191 આયે હો આજ પિયા બનવારી, પિયા બનવારી ફીરે દ્રગ નેક નિહારી.૨/૩
192 આયે હો રસિલે પિયા મેરે મન ભાયે૧/૨
193 આયેરી આગમ બરખાકે, ૩/૪
194 આયેરી બરખન બડી બુંદન બાદુર, ૧/૪
195 આયો દિવસ છઠ્ઠીકો માઇ, ૧/૪
196 આયો દોય ધરી પ્રભાકર, ૪/૪
197 આરતિ ઉતારત મૈયા૧/૧
198 આરતિ કરત શૃંગાર બનાઇ ૧/૧
199 આરતિ કીજે શ્રીકમલાવરકી, પરમ પુરુષ ઘનશ્યામ સુંદરકી૬/૬
200 આરતિ નારાયણ સ્વામીકી, અક્ષર પ્રભુ બહુનામીકી૧/૧
201 આરતિ રાજભોગકી સાજે૧/૧
202 આરતી કીજે નૃસિંહ દેવકી, અભય અજીત હરિ અલખ અભેવકી ; ૧/૧
203 આરતી કીજે શ્રી સિંધુંસુતાકી, પુરુષોત્તમ પરબ્રહ્મ પ્રિયાકી; ૧/૧
204 આરોગો અવિનાશી , ભોજન આરોગો અવિનાશી.૧/૨
205 આલીરી આજ તો છટા કછુ ઓરહી પ્રકારકી શોભા સિંગારકી કહી ન જાયે૧/૪
206 આલીરી આજ બનઠન બેઠે બનવારી૨/૪
207 આવડી શી ઉંઘ તમને ઉઠો મારા નાથ૪/૪
208 આવડો મેં જાણ્યો નો’તો ધુતારો ગિરિધરને;૨/૨
209 આવત ક્યોં નઇવે, સામલડા આવતા ક્યોં નઇવે યાર;૧/૨
210 આવત લટક લટક લાલ, ચટક ચટક બાજે ૩/૪
211 આવન કહ ગયે ક્યોં નહિ આયે લાલ, ૧/૪
212 આવન કીજે હો શ્યામ, સુંદરવર રંગભીને;૪/૪
213 આવા ને આવા રે આવા ને આવા રે, રહેજો મારી આંખડીમાં રે ૪/૪
214 આવી અધરમને તે ઉથાપીયો, થાપ્યો ધર્મ ધરાપર શુદ્ધ;૨/૪
215 આવું નો’તું કરવું નાથજી રે, ચાલ્યા મારગડામાં મેલી નાથ ૨/૪
216 આવે વિપ્ર ત્રિકાળવેદી વર, દ્વિજ અજયકે દ્વાર રી;૨/૨