આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: અનુપ જલોટા   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અવસર એસા નહીં મિલે, તું ભજી લે શ્રીપતિ રામ હો પ્યારે.૩/૪
2 કીજીયે કૃપા કૃપાલ સદા ભકતપ્રતિપાલ, ૪/૪
3 ચપેટા કાલકા એસા , ઝપેટા બાજકા જેસા૪/૪
4 ચેતન વાલે ચેતીઓ, મેં કહત હું હાથ બજાય હો પ્યારે૪/૪
5 જા કે પ્રિય ન રામ બૈદેહી; સોં છાંડિયે, કોટિ બૈરી સમ, જદ્યપિ પરમ સનેહી ૨/૩
6 જાગો કમલ નેન સહજાનંદ ભોર ભયો ગઇ રેન૧/૧
7 દરદ ન જાને મેરો કોય, બીતત નિશદિન રોય ૩/૬
8 ધર્મકુંવર તેરી બલબલ જાઉં રે;૨/૪
9 નેહરા લગાઇ રહે દૂર, સાંવરિયા છેલારે;૧/૪
10 રહોજ્યું દ્રગ સહજાનંદ સુજાન, ૪/૪
11 રહોજ્યું મોરે નેનોમેં શ્રી ઘનશ્યામ૩/૪
12 વાસુદેવ દુઃખ વારીએ, સમરથ છોગાળા ૨/૪
13 હરિ તુમસે મેં તો પ્રીત કરી, નહીં દૂર રહો ઘનશ્યામ ૧/૪