આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: શ્રી અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજ   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અખિયા રંગદીની, શ્યામ મોહે બાવરી કીની ૪/૪
2 આય વસંત ચલો સબ સજની ધર્મકુંવરકું વધાઇએ..૨/૪
3 આયો દૂત શ્રી નગરસેં એરી એરી સૈયો,..૨/૪
4 આવો આવો હમારી ઓર રે નીરખું હરિ બદન તુમારો...૧/૪
5 ઉધો શ્યામ છબિ મનમાની..૨/૪
6 એ સખી ખેલત ધર્મ કિશોરવા. .૩/૪
7 એ સખી નિરખે મેં ધર્મકુવંરકું...૨/૪
8 એ સખી રંગ રમત. રંગ છેલવા..૪/૪
9 એક કપટી ન તરે રે, મહારાજ, શરણ આયે સબહી તરે ૧/૧
10 એરી મોરે નેનાં નિહારી રહ્યોરી, ચંચલ ચિત્તવની ચિત્તકે ચોર..૪/૪
11 એરી સખી નિરખે મેં રૂપ રસાલકું...૧/૪
12 એરી સખી રંગભર ખેલત હોરી..૨/૪
13 એરી સખી રૂપ જોબન. બનવારી...૩/૪
14 એરી સખી શ્યામ સુંદર સુખકારી,.૧/૪
15 ઓઢી દુપટ્ટો મેં હી આયે હરિ. ..૨/૪
16 ઓઢી પિછોરી ઝીની મોહનને ઓઢી...૧/૪
17 ઓઢે ઉપરના પીરા હરિ મોરે...૩/૪
18 કનૈયો મેરો યાર વે પ્રીતમ પ્યારવે. ૨/૪
19 કનૌયો ચિત્તચોર રે મેરો ધ્યાન હર્યો રે..૩/૪
20 કબ મિલે હે બિછૂરે ઘનશ્યામ..૧/૪
21 કહું કનૈયા જાને દે મોહે ના છેડો મોરે મીત અતિયાં. ..૨/૪
22 કહો ખબરી હરિવરકી હાંરે હાંરે લાલા,..૩/૪
23 કાન બનવારી દેખે સુખકારી..૩/૪
24 કૃષ્ણ હરિ હરિકૃષ્ણ મનોહર ભજીલે નર ઉર ધારી રે...૨/૪
25 કૌન હમારી સુનાવે બતિયાં..૨/૪
26 ખેલ કરે બહુનામી, છપૈયામાં ખેલ કરે બહુનામી, ૨/૭
27 ગંગા નહાને ચલે હરિ છેલા રે..૨/૪
28 ગુલાબી પાઘ ધારી રે સોહે સાંવરિયો...૧/૪
29 ઘનશ્યામ ચિત્ત ચોરી હો જીવનદોરી..૧/૪
30 ઘનશ્યામ જાદુગારે હો અતિ સુખકારે...૪/૪
31 ઘનશ્યામ પિયા પ્યારે હો અક્ષરવાસી....૧/૪
32 ઘનશ્યામ પિયા રંગ ડારી ગયો રે,..૧/૪
33 ઘનશ્યામ બિસારે પ્યારે. હે મંગલકારી હમારે..૨/૨
34 ઘનશ્યામ સુખકારી હો નેનુંમે ધારી..૨/૪
35 ઘનશ્યામ સુખકારી હો નેનુંમેં ધારી...૪/૪
36 ઘનશ્યામ સુખદાઇ હો નેનુંમે ધારી.૩/૪
37 ઘનશ્યામ સુંદર સુખકારી છબી દેખી પ્યારી. ..૧/૪
38 ચલી ચલી ચટકતી ચાલ રે ચિત્ત ચોર્યો કનૈયે કારે..૪/૪
39 ચાલ સખી ચોંપે કરી રે જોવા જાયે જગદીશ,..૨/૮
40 ચિત્ત ગયો ચોરી મોહન બરજોરી..૪/૪
41 છપૈયા ધામ મોટું જગકાવે. છપૈયાધામ મોટું જગકાવે,...૭/૭
42 છબી નિરખી જમનાં તીરકી..૧/૪
43 છબી નિરખી શ્રી નંદલાલકી..૩/૪
44 જાની કનૈયા તોરી ગતિયાં ના તોરો મોરો હાર છતિયાં...૩/૪
45 જેતલપુર બલદેવ રેવતી.હરિકે પાસ રહાઇ રે..૩/૪
46 જોને સખી ઘનશ્યામની રે સુંદર ઘૂંટિયું શ્યામ,..૭/૮
47 જોને સખી જગદીશને રે તિલ એક ગોળ કપોળે..૩/૮
48 ઠાઢો પનઘટવા મોહનલાલ..૨/૪
49 ડગરમેં નિરખે ધર્મકિશોર..૧/૪
50 તુમ દર્શનસેં ભઇ બડભાગી રે..૩/૪
51 તુમ સંગ જીયરા લાગ્યો રે પ્યારે ૧/૪
52 તુમ સંગ લગની લાગી રે મેરી..૪/૪
53 તોરી છબી મનમાની હો પ્યારે..૩/૪
54 દર્શ વિના નહિ જાવે રતિયાં..૩/૪
55 દેખી દેખી તુમારી ચાલ રે ચિત્ત ચોર્યો હમારો પ્યારે...૩/૪
56 દેખી મોહી શ્યામ શિર પગીયાં..૩/૪
57 દેખી રે જમુના કે તટવા નંદદુલારે છેલ નટવા...૪/૪
58 ધન્ય છપૈયાના વાસી નિગમ કહે ધન્ય છપૈયાના વાસી,..૬/૭
59 ધરમકુમાર નિરખે ધરમકુમાર નીરખે ધરમકુમાર...૨/૪
60 ધર્મકુંવર ખેલે હોરી રે કર લે પિચકારી ૧/૪
61 ધર્મકુંવર ઘનશ્યામ સુંદરકું દિન દિન થાર જીમાવે રે..૧/૪
62 ધર્મકુંવર સુખકારી રે ખેલે રંગભર હોરી ૨/૪
63 ધર્મકુંવર સુખદાઇ રે રંગ ખેલ મચાઇ...૪/૪
64 ધર્મકુંવર હોરી ગાવે રે રંગ ધૂમ મચાવે..૩/૪
65 ધર્મદેવ સુત સુંદર જાની વિદ્યા વિવિધ પઢાવે..૩/૪
66 નરનારાયણ સ્વામિનારાયણ ભજ મન પ્રગટ બિરાજે હરિ ૧/૪
67 નહિ ખેલું મોહન તુંમ સંગ હોરી રે..૪/૪
68 નારાયણ મુનિ અંતરધારી ચરન ચિહ્‌ન કહું પ્યારે રે...૪/૪
69 નારાયણ સરમાં નાવે, છપૈયામાં, નારાયણ સરમાં નાવે; ખાંતેથી ખેલ મચાવે ૩/૭
70 નિરખી રંગસે ભીના હરિમેં નીરખે....૪/૪
71 નિરખે મેં બંદે શ્યામ સુજાણ..૩/૪
72 નિરખો સબહી સુખકારી હાંરે હાંરે સૈયો,..૪/૪
73 નિર્મોહી જગ આધાર પીર મોરી ન જાની,.૪/૪
74 નિર્મોહી શ્રી ઘનશ્યામ.. કપટ મોંસે બહુત કીયો, ૨/૪
75 નીલકંઠ ઉર ધારી સમર મન..૩/૪
76 નીલકંઠ મહારાજકું પાઇ જનમ મરન દુઃખ જોઇ....૪/૪
77 નીલકંઠ રહો અબ મેરે..૪/૪
78 નીલકંઠ વૈકુંઠ નાથ શું પ્રીત કરી સુખદાઇ રે..૩/૪
79 નેનનહું કે તારે હો પ્રીતમ પ્યારે. ..૨/૪
80 નેનુંકે મારે બાન રે પ્રેમવતિ સુત સાંવરિયો રે...૧/૪
81 નેનુંમેં રાખું નાથજી નેનુંમેં રાખું..૪/૪
82 પન ઘટવા ઠાઢો કાનજી..૨/૪
83 પિયરા બસેં હે વિદેશવા એરી એરી સખી,..૧/૪
84 પીરી પીરી દેખી શિર પાઘ રે.. ચિત્તચોર લંગરવા તેરી.૩/૪
85 પ્યારા લાગો શ્રી ઘનશ્યામ તુરંગ ખેલાવતા રે...૧/૨
86 પ્યારી લાગે મોહનજી કી બતિયાં, બતિયાં સુનત મેરો મન હર લીનો ૨/૪
87 પ્યારે કનૈયા માનો બતિયાં, ન બોલો એલફેલ રતિયાં...૧/૪
88 પ્રગટ થયા સુખકારી, છપૈયામાં, પ્રગટ થયા સુખકારી ૧/૭
89 પ્રીત કરી હરી દૂધ પીવાવે ભક્તિ માત ઉર લાઇ...૨/૪
90 પ્રીત લગાઇ રહે દૂર રે ઘનશ્યામાં પીયારે....૧/૪
91 પ્રીતમ પ્યારે પ્રીત મોરી તોરી..૨/૪
92 બનહુંસે બનવારી બાવરીશી કીની મોય. ..૪/૪
93 બંકી ઘનશ્યામજીકી ભ્રુહકબાન..૩/૪
94 બાવરી કર ડારી, મોહન બનવારી૧/૪
95 બોલે ઘનશ્યામજી સૂનો ગંગા બાત રે..૪/૪
96 ભજ મન સહજાનંદ ઉર ધારી ભજ મન સહજાનંદ. ભજ૦..૨/૪
97 ભજ મન સહજાનંદ સુખકારી ભજ મન સહજાનંદ. ભજ૦..૩/૪
98 ભજન કર ભજન કર પ્રગટ. ભગવાન કો.૨/૪
99 ભલાજી મેં તો બરજ બરજ હારી રે, સુધર ઘનશ્યામસે ૩/૪
100 ભલાજી મોયે બાવરીશી કર ડારી, કનૈયાલાલને ૧/૪
101 ભલાજી મોરી અખિયાંમેં રખિયાં રે, મૂરતિ ઘનશ્યામકી ૪/૪
102 ભલાજી મોરી સૂધબૂધ હર લીની રે, મોહનલાલને ૨/૪
103 ભોજનિયાં જમો આજ રે રામાનુજ હરિ હેત કરી રે...૪/૪
104 મન હર લીન હમારો ધર્મસુત, મન હર લીન હમારો રે....૧/૪
105 મિલે ઘનશ્યામ રી મોયે મિલે ઘનશ્યામ રી.૧/૪
106 મિલે મહારાજ સર્યો મેરો કાજ..૧/૪
107 મેં નિરખી નંદકિશોરવા..૪/૪
108 મોહન ખેલ મચાવે શ્રીપુરમેં મોહન ખેલ મચાવે...૪/૪
109 મોહન બનવારી કુંજબિહારી રે..૪/૪
110 મોહન બનવારી ખેલે હોરી લે પિચકારી...૧/૪
111 મોહન બરજોરી, ખેલે રંગભર હોરી૨/૪
112 મોહન મન ભાવતા બાંસુરી બજાવતા. ..૧/૪
113 મોહનલાલ નિરખે મોહનલાલ નીરખે મોહનલાલ...૩/૪
114 મોહનાને મોહની ડારી મોહે ભારી રાજ...૩/૪
115 મોહી ઘનશ્યામજી કે ભીને વાન ..૧/૪
116 રૂડી અતિ રળિયામણી રે હરિની હથેળિયું રાતી,..૫/૮
117 લગી મોરે સહજાનંદ શું પ્રીત..૪/૪
118 લગી હે મોહે સુંદર શ્યામ શું પ્રીત...૪/૪
119 લગે લગે નયન કે બાન રે તેરે શ્યામ સંુદર બનવારી...૨/૪
120 લીલા કરે રંગ લેરી, છપૈયામાં લીલા કરે રંગ લેરી ૪/૭
121 વસંત વધાવનકું સબ નારી ધર્મદેવ ગૃહ આઇ..૩/૪
122 વસંત વધાવા ચલો સખીરી ધર્મદેવ ઘરું જાઇએ,..૧/૪
123 શરણ કર શરણ કર પ્રગટ મહારાજ કો..૩/૪
124 શોભા તે શી કહું ઉરની રે.શ્રી વચ્છ ચિહ્‌ન સહિત, .૬/૮
125 શ્યામ છબી મનમાની સખીયાં..૪/૪
126 શ્યામ છબી ���ુખકારી મનોહર શ્યામ છબી સુખકારી રે..૨/૪
127 શ્યામ પિયા બરજોરી ખેલે રંગભર હોરી...૪/૪
128 શ્યામ સુખકારી નજરિયાં મારી..૨/૪
129 શ્યામ સુખકારી મોરી બૈયાં મરોરિ આય..૨/૪
130 શ્યામ સુંદર સુખકારી છબી લાગત પ્યારી.૧/૪
131 શ્યામ સુંદર સુખદાઇ છપૈયામાં શ્યામ સુંદર સુખદાઇ..૫/૭
132 શ્યામ સુંદર સુખદાની, લખી રૂપ લોભાની૪/૪
133 શ્યામ સુંદર સુખદેન રે રંગ લઇ વરસાવો...૪/૪
134 શ્યામરો સુખદાઇ ખેલત રંગ ધૂમ મચાઇ..૨/૪
135 શ્રી ઘનશ્યામ કી સુંદર મૂર્તિ અંતરમાંહી ઉતારો...૨/૪
136 શ્રી ઘનશ્યામ કો નામ જપો જન, શ્રી ઘનસ્યામ...૩/૪
137 શ્રી ઘનશ્યામ બાંધે શિર પગિયાં, નિરખત મોરે મન ભાઇ રે..૧/૪
138 શ્રી ઘનશ્યામ વૈરાગ્ય કું પાઇ તીરથ કરન સિધાવે...૪/૪
139 શ્રી ઘનશ્યામ શ્રી ઘનશ્યામ, દેખી લાજે કોટીક કામ ૧/૨
140 શ્રી ઘનશ્યામ સુજાન હર્યો મન શ્રી ઘનશ્યામ સુજાન. ..૨/૪
141 શ્રી ઘનશ્યામ હમારે જીવનધન..૪/૪
142 શ્રી ઘનશ્યામ હુંને ચિત્ત મેરો ચોર્યો આજ..૧/૪
143 શ્રી નગર હરિ ખેલત હોરી..૨/૪
144 શ્રી નગર હરિ ધૂમ મચાઇ..૩/૪
145 શ્રી નગર હોરી ખેલત પ્યારે..૪/૪
146 શ્રી સહજાનંદ શ્યામ મળો રે, અક્ષર પર અવિનાશ..૧/૮
147 શ્રી સહજાનંદ સ્વામી શ્રી સહજાનંદ સ્વામી, ..૨/૨
148 સખી કોઇ બાત સુનાવે મોરી..૩/૪
149 સખી કોઇ શ્યામ મિલાવે મોહી..૪/૪
150 સખી ઘનશ્યામજી ખેલ મચાવે..૧/૪
151 સખી ધર્મકુંવર સુખધામ રમે હોરી નવલ ભુવનમેં...૧/૪
152 સખી નરનારાયણ શ્યામ ખેલત હરિ રંગભર ધૂમ મચાઇ...૩/૪
153 સખી નંદકુવંર કે સાથ લગન મોરી લાગ રહી,..૧/૪
154 સખી નારાયણ સર જોઇને રે હરિ મનમાં અતિ હખાય,..૪/૪
155 સખી ભક્તિ ધરમના પુરમાં રે હરિ કરે છે સુંદર ખેલ..૧/૪
156 સખી ભક્તિ ધર્મને આંગણે રે મુક્ત સંગ રમે જગવંદ..૩/૪
157 સખી શ્રી ઘનશ્યામ કે સંગ રટન મોરી લાગ રહી,..૩/૪
158 સખી સર્વે સખાના સંગમાં રે આજ જોયા સુંદર ઘનશ્યામ,..૨/૪
159 સખી સહજાનંદ જાન ખેલે શ્રીનગર બિચ હોરી દોરી...૨/૪
160 સખી સહજાનંદ મહારાજ ખેલે હરિજન સંગ રંગભર હોરી...૪/૪
161 સજની કાં ન આવે ઘર મોરે..૪/૪
162 સબકી સખી મિલ વસંત વધાયકે હરખ ભઇ મન મનાઇ,..૪/૪
163 સહજાનંદ કો શરન હમારે..૪/૪
164 સહજાનંદ છબી દગ ધારિયાં..૧/૪
165 સહજાનંદ છબી મન ભાઇ નેન નિહારત તેરે...૨/૨
166 સહજાનંદ નિહાંરે સખી મેં સહજાનંદ નિહાંરે...૪/૪
167 સહજાનંદ પ્રગટ જગ સ્વામી..૩/૪
168 સહજાનંદ મન ભાઇ સદાઇ. સહજાનંદ..૧/૪
169 સહજાનંદ મનોહર મૂર્તિ દેખકે ઉર ઠહરાઇ રે..૨/૪
170 સહજાનંદ મહારાજ કી મૂર્તિ લ્યો અંતર મેં ધારી...૧/૪
171 સહજાનંદ મહારાજ જેતલપુર કોટીક જીવ ઉધારે રે..૪/૪
172 સહજાનંદ મહારાજ હમારે સુંદરવર સુખરાશિ રે....૪/૪
173 સહજાનંદ શ્યામ હમારે નેનનકે તારે. ..૨/૪
174 સહજાનંદ સુખદાઇ ભજ મન સહજાનંદ ભજ ૦ ૪/૪
175 સહજાનંદ સુખદાઇ હો તુમ..૨/૪
176 સહજાનંદ સુખધામ રે રંગ ખેલ મચાવો....૧/૪
177 સહજાનંદ સુજાન રે રંગ રાસ રમાવો..૨/૪
178 સહજાનંદ સુજાનકી છબી અતંર આની...૨/૪
179 સહજાનંદ સૂરત હિતકારિયાં..૨/૪
180 સહજાનંદ સ્વરૂપ રખો ઉર સહજાનંદ સ્વરૂપ...૪/૪
181 સહજાનંદ હરિ રે ભજ મન સહજાનંદ હરિ રે. ભજ૦..૧/૪
182 સાવંરિયો રંગ છેલ રે ધર્મકુંવર મોહે ગેલ મિલ્યો રે ..૨/૪
183 સાંવરિયા લાગો પ્યારે, હો ધર્મદુલારે, ધર્મદુલારે પ્યારે પ્રાન હમારે ૩/૪
184 સાંવરિયા સુખદેન રે મેરો મન હર લેન રે.૪/૪
185 સાંવરિયો રંગ છેલ રે ચિત્ત ચોરી ગયો રે...૨/૪
186 સાંવરિયો સુખદેન રે બોલે મીઠે બેન રે. સાંવરિયો....૩/૪
187 સુખકારી મોરારિ શિર રંગ ઢોરી રે,..૨/૪
188 સુખકારી મોહન મોહે છબી તોરી રે,..૩/૪
189 સુંદર ધર્મ કિશોર રે , રંગ ખેલો હોરી...૩/૪
190 સુંદર ધર્મકુમાર હો.તુમ રહો દગ આગે. .૪/૪
191 સુંદર મોહનલાલકી બતિયાં મનમાની. ..૩/૪
192 સુંદર શ્યામ મિલહી કબ દોરી..૩/૪
193 સુંદર શ્રી ઘનશ્યામકી મૂરતિ મનમાની. ..૧/૪
194 સુંદર શ્રી ઘનશ્યામને રે. દાઢી હેઠો તિલ એક...૪/૮
195 સુંદરવર રંગભીને.રંગ ખેલ મચાઇ..૨/૪
196 સૂન સજની બતિયાં મોરી ગયો ધર્મકુંવર ચિત્ત ચોરી...૧/૨
197 સૂની સૂની તિહારી બાત રે મન મોહ્યો મોહન બનવારી ..૪/૪
198 સૂની સૂની સાંવરિયા છેલ રે તોરી બંસી મધુરે સ્વર બાજી...૧/૪
199 સ્વામિનારાયણ પ્રગટ પુરુષોત્તમ..૪/૪
200 હમરો છેલ કહાં છાયો સજાની..૧/૪
201 હમસેં કાહે રિસાને કનૈયા..૧/૪
202 હરિ બૈઠે જેતલપુર બગિયાં..૪/૪
203 હરિ મિલે બોરસડી કી છૈયાં, મેં જ્યું ગઈતી જલ ભરને કું ૧/૪
204 હરિકૃષ્ણ ઉર ધારી જીવુંગી મેં, હરિકૃષ્ણ ઉર ધારી રે..૩/૪
205 હરિકૃષ્ણ ભજ પ્રાની નિરંતર..૨/૪
206 હરિકૃષ્ણ મહારાજ કી મૂર્તિ મંદિર માંહી બિરાજે...૩/૪
207 હરિકૃષ્ણ મહારાજ મિલે મોયે હરિકૃષ્ણ મહારાજ...૧/૪
208 હરિકૃષ્ણ મહારાજ સદાઇ જેતલપુર કે વાસી રે..૨/૪
209 હરિકૃષ્ણ મહારાજકી છબીકું વરનવું મેં ચિત્ત ધારી રે....૩/૪
210 હરિકૃષ્ણ મુખ ગાઇ દાદરા રાગ સુનાઇ..૨/૪
211 હરિકૃષ્ણ સદા સુખદાઇ ચિત્ત મેરે ભાઇ...૩/૪
212 હરિકૃષ્ણ સુખદાઇ..ખેલે ધૂમ મચાઇ...૩/૪
213 હરિવર હેતે શું પે’રિયાં રે શોભિતા શણગાર..૮/૮
214 હર્યો મન સુંદર મોહનલાલ..૨/૪
215 હર્યો હર્યો હમારો પ્રાન રે તેરે નેન ચતુર સુખકારી...૨/૪
216 હવેલિયાં મોરી આજ રે ધર્મકુંવર સુંદર આઇલો રે...૩/૪
217 હેત કર હેત કર પ્રગટ ઘનશ્યામ શું..૧/૪
218 હોત પ્રાતઃ ઘનશ્યામ જગાવે ભક્તિ માત સુખકારી. ..૧/૪
219 હોરી ખેલત દોઉ ભાઇ. શ્રીપુરમેં હોરી ખેલત દોઉ ભાઇ...૩/૪
220 હોરી ખેલત દોઉ ભૈયા દાદરા રાગ ગવૈયા...૩/૪
221 હોરી ખેલત દોઉં ભૈયા, રંગ ધૂમ મચૈયા૩/૪
222 હોરી ખેલત મન ભાવે. દાદરા શ્યામ સુનાવે .૪/૪
223 હોરી ખેલન ઘર આવે દાદરા મોય સુનાવે. હોરી૦.૧/૪
224 હોરી ખેલે મહારાજા, શ્રીપુરમેં હોરી ખેલે મહારાજા ૧/૪
225 હોરી ખેલે સુખકારી શ્રીપુરમેં હોરી ખેલે સુખકારી..૨/૪