આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: વેણ - વાણી -વચન,વાત ,વાતલડી   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 આજ સ્વપ્નામા આવ્યા’તા વાલમ તમે ૧/૧
2 તમે મીઠું બોલીને મન લીધું રે, મીઠડા બોલાજી ૧/૮
3 નેણા વેણા વાલા વાલાઘનશ્યામજીના લાગે,૨/૨
4 પ્યારી લાગે પ્યારા તેરી હો બોલની, મેરે દીલમે બસી, ૨/૪
5 પ્યારી લાગે મોહનજી કી બતિયાં, બતિયાં સુનત મેરો મન હર લીનો ૨/૪
6 બતિયાં મોરે બાલમ કી, બિસરત નાહીં બિસારી, સુંદર બતિયાં શ્યામસુંદર કી ૪/૪
7 વહાલા તારી વાતડી વહાલી લાગેરે, ૨/૮
8 વહાલી રે વહાલાજીની વાતુ૩/૪
9 વહાલી લાગે વાલા તારી વાતડી રે, છેલા મળીને ઠરે છે મારી છાતડી રે ૪/૮
10 વાણી વાણી રે મીઠીવાણી, ૨/૪
11 વાલા લાગે રે વાલમ વેણા, હાંરે વાલમ વેણા વાલમ વેણા.૪/૪
12 વાલી લાગે વાલમ તારા મુખની વાણી રે મુખની વાણી શ્રવણે સુણી હું લોભાણી રે ..૨/૪
13 સખી આજ અલોકીક વાતડીરે, ૩/૬
14 સુન સુન સજની શ્યામ કી, બતિયાં મન માની ૧/૪
15 હે રાજા મહારાજા ! તમે છો પૂરણકામ ૧/૧