આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: દાસ, સેવક, ચેલો, ચેરો, ચેરી,ચાકર, ગુલામ, નોકર, કિંકર, બંદી   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 ઉભા રહો ઉભા હરિ ઉભા રહોને ઉભા હાલ્યા ક્યાં હેતાળું નાથ છોડી મારો હાથ ૧/૧
2 એક રહો એક રહો હરિ મારે એક રહો બાકી બધુ દહો, ૧/૧
3 એસો વિચાર મેરો હોઉ કિંકર ચરનકારી, ૩/૪
4 કેસરિયા માને હો, રખજ્યો રાજરો ગુલામ, ૪/૪
5 જાણુ માણુ તારું સુખ ન્યારુ ન્યારુ ભેટું ચૂમું તારૂ રૂપ, પ્યારૂ પ્યારૂ ૧/૨
6 તમે દિવ્ય છો અક્ષરપતિ રે, સદા છો તમે કિશોર૧/૮
7 તમે રાખો તેમ રે’વુ, વાલમ મારે મારે જેમ રાખો તેમ રે'વું ૧/૧
8 તુમ બિના પ્રભુ મેરે ઓર ન કોઇ;૪/૪
9 તેરે દ્વારે પર્યો ગુન ગાઉરે, ધર્મકુંવર ઘનશ્યામ નાથ.૨/૪
10 તોરા મોરા જીયરા એકરે પ્યારે;૪/૪
11 દુનિયાના સર્કસમા, અમે જોકરીયા તારા ૧/૧
12 ધર્મકુંવર કરુનાનિધાન, એક સુનીયો બિનતી મેરીરે.૪/૪
13 ધર્મકુંવર હરિકૃષ્ણજી તમે ભક્તપતિ ભગવાન; એ વર માગું છું૪/૪
14 નજરારો મેલો દીજોરે, નજ. ઇતની અરજ માની લીજોરે૧/૪
15 નથી મારે થાવું તમારા દાસ, રહેવું મારે તમારા દાસના દાસ; ૧/૧
16 નવલ પ્રીતમકો મેં ઢાઢી, હજૂરી નવલ પ્રીતમકો મેં ઢાઢી ૧/૧
17 પધારોને સહજાનંદ સ્વામી તમે સર્વેનાં અંતરજામી. ૧/૧
18 પિયા ચલો નગરિયાં હમારી ૧/૧
19 પ્યારે ઘનશ્યામદી મેં બંદી બિનું દામદી૪/૫
20 પ્રીત કરી છે પ્રીતમ તુંમાં, જાણી સર્વેનું મૂળ રે ૩/૪
21 મનોહર મૂર્તિ તારી;મૂર્તિ તારી લાગે છે પ્યારી, હૈયા કેરા હાર હો પ્યારા૪/૪
22 માફ કરો મહારાજ મુજને માફ કરો મહારાજ ૧/૧
23 મારે તમને કરવા રાજી, ઓ મારા રસિયાજી ૧/૨
24 મેરે એક આશરા તેરારે, ધર્મકુંવર મહારાજ રાજ ૧/૪
25 મેં ઢાઢી મહારાજકો, હાજર હુકમ હજૂર ૧/૧
26 મેં તેરા ગુન ગાવુંરે ઘનશ્યામ રે, મેં૦ સુન સુખધામરે, ૧/૪
27 શ્રી ગોવિંદ ઠાકોર તિહારો ચાકર, મોયે દ્રગન ભરી હેરો, ૩/૪
28 શ્રીજી સદાયે મારા સ્વામી, હું દાસી તારી ૧/૧
29 શ્રીજીને વશ કરવા હોય જેને કહું ઉપાય તે કરવો તેને ૧/૧
30 સતને દેખી દુઃખીયા, આવો દર્શન દેવા કાજ ૧/૧
31 સાંભળ બેની હરિ રીઝ્યાની રીતડી, ૨/૪
32 હાંરે મેં તો બંદી તેરી, ચરણ લગાય લે રી ૧/૪
33 હું તો ચરનનપર બલ જાઉં, ૨/૪
34 હું તો તમારે શરણે આવી છું મારું હૈયું ભેટમાં લાવી છું ૧/૨
35 હો રંગીલે શ્યામ રે, મેં તેરી નિજ દાસી૧/૪