આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: સર્વોપરી   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અક્ષરપતિ અલબેલો, આ ફેરે અહી આવ્યા રે ૧/૧
2 આ મૂળ માયાના મારણ માનો વાત ખરી.. ૧/૧
3 આજ આનંદ મારા ઉરમાં, મળી મને મહામોંઘી વાતરે૧/૧
4 આવ્યા તમે આવ્યા, ધામમાથી આવ્યા૨/૨
5 ઓળખો ઓળખો રે, આ સ્વામિનારાયણ સર્વોપરી ભગવાન ૧/૨
6 જે સ્વામિનારાયણ નામ લેશે, તેનાં બધાં પાતક બાળિ દેશે ૧/૧
7 ધર્મદેવ આ પુત્ર તમારો સર્વોપરિ સુખકારી રે અવતાર સર્વે થાય આમાંથી ૧/૧
8 નથી આવ્યા ને આવશુ ક્યાથી રે૮/૮
9 પ્યારા મારા પ્રાણજીવન સુખકારી રે૧/૪
10 મળી મને મોઘી ચિતામણિ રે હતી જેની આશા ઘણી ઘણી૪/૪
11 મેરે પ્રાણ કે આધાર ઘનશ્યામ કી આજા મેરી બાંહો મે, ૧/૧
12 લાડકવાયા લેરખડા, સર્વોપરી હરિકૃષ્ણ ૧/૧
13 વડતાલવાલે શ્રી હરિકૃષ્ણ બ્રહ્માંડમે યહાઁ સર્વોપરિ એકબાર હી આતે હૈ ૧/૧
14 સર્વ ધામના ધામી મોરાર રે, શ્રી હરિ સર્વોપરિ૪/૪
15 સર્વેમા છો મારા શ્યામ મૂર્તિમાન સર્વેમાં છો મારા શ્યામ ૮/૧૦
16 સર્વોપરિ ભગવાન શ્રીજી મારા સર્વોપરિ ભગવાન ૭/૧૦
17 સર્વોપરી મારા સહજાનંદ મને વ્હાલા લાગો છો મારા પ્રાણજીવન ૧/૧
18 સહજાનંદ સહજાનંદ સર્વોપરી છો સહજાનંદ, ૧/૧
19 સહજાનંદજી વાલો મારો લાડલો રે હરિ, સહજાનંદજી ૧/૧
20 સ્વપનુ હરો માવ મારુ, સ્વપનુ હરો માવ ૧/૧
21 સ્વામિનારાયણ સર્વોપરિ છો, સ્વામિનારાયણ પ્યારા હરિ છો, ૧/૪
22 હો...પ્રગટ દયાળુ સ્વામી ભાગ્યે હું તૂજને પામી, ૨/૨