આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: હિંડોળા, ડોલ, ડોલો ,ઝૂલો,   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અનિહાંહાંરે ઝૂલો રસિયાજી રતન હિંડોરે૨/૪
2 અનિહાંહાંરે ઝૂલો સુંદરશ્યામ વિહારી, ૧/૪
3 અનિહાંહાંરે ઝૂલો હિંડોળે ઘનશ્યામ, ૩/૪
4 અનિહાંહાંરે ઝૂલો હિંડોળે છેલ ગુમાની, ૪/૪
5 આજ અલબેલો છે પરસનરે.મહાસુખ માણોને.૪/૮
6 આવો ઘનશ્યામ ઝુલાઉંરી, હિંડોરનામેં .૧/૪
7 આવો હિંડોળે ઝૂલાવું મેરે મીતહો મીત, ૪/૪
8 એરી નટવર ઝૂલે રતન હિંડોરેમે, લખી બ્રજ ત્રિયમનફુલે ૨/૪
9 એરીયે કદમવાકી છૈયા, ઝૂલત શ્યામ કનૈયા;૨/૪
10 એરીયે હિંડોરે ઝૂલે પ્યારો, નાગર નંદદુલારો.૧/૪
11 કનક છડી લઈ કરમાં રે, ઊભા હિંડોળે નાથ ૪/૪
12 કાનકુંવર મસ્તાન હિંડોરે, ઝૂલત હે જમુના જલ તીરે ૪/૪
13 ગિરધરકું ઝુલૈયે ગાયકે, ઝૂલા, છબી લખીકે સુખ પૈયે.૩/૪
14 ઘનશ્યામ નાથ હમારે, છેલ ઝૂલાવું હિંડોળે પિયા પ્યારે; ૧/૪
15 ઘનશ્યામ ફૂલન હિંડોરે, પ્રિયા પ્રીત કરી ઝૂલાવું હોરે હોરે ૪/૪
16 ઘનશ્યામ મંદિર મોરે રસિક પિયા, ઝૂલોહો નવલ હિંડોળે ૧/૪
17 ઘનશ્યામ શ્યામ હમારે પ્રીતમ,તુમ ઝૂલો હિંડોળે પ્યારે ૨/૪
18 ચાલ સખી જોવાને જાઇએ, ઝૂલે છે મતવાલો રે ;૫/૮
19 જુઓ હરિ બામરોલી આજ હિંડોળે ઝુલે મહારાજ, ૧/૧
20 ઝૂલત કુંજ વિલાસી, શ્યામરો ઝૂલત કુંજ વિલાસી ;૪/૪
21 ઝૂલત દિલજાની પ્રીતમ પ્યારે, ગિરિધર છેલ ગુમાની .૪/૪
22 ઝૂલત ધર્મ કુમાર હિંડોળેમેં, ૨/૪
23 ઝૂલત નવલ વિહારી, હિંડોરેમેં ઝૂલત નવલ વિહારી; ૧/૪
24 ઝૂલત પિયા નવરંગી, હિંડોરેમેં, ઝૂલત પિયા નવરંગી ;૩/૪
25 ઝૂલત પ્રીતમ પ્યારી, હિંડોરેમેં ઝૂલત પ્રીતમ પ્યારી ;૧/૪
26 ઝૂલત રાધા ગોરી, પિયા સંગ ઝૂલત રાધા ગોરી.૪/૪
27 ઝૂલત શ્યામ સુજાન હિંડોરે, શ્રી ભ્રખુભાન દુલારી ઝૂલાવે ૧/૪
28 ઝૂલત શ્યામ હિંડોરે, રાધે સંગ ઝૂલત શ્યામ હિંડોરે ;૨/૪
29 ઝૂલત શ્રી વૃષલાલ હિંડોરેમેં, ઝૂલત શ્રી વૃષલાલ, ૩/૪
30 ઝૂલત શ્રી હરિ રાય, ૧/૪
31 ઝૂલત સહજાનંદ હિંડોરેમે, ઝૂલત સહજાનંદ, ૪/૪
32 ઝૂલત સુંદર શ્યામ હિંડોરે મેં ઝૂલત સુંદર શ્યામ;૧/૪
33 ઝૂલત હિંડોરમેં રૂપનિધાન. ધર્મકુંવર હરિકૃષ્ણ મહાપ્રભુ ૨/૪
34 ઝૂલત હિંડોરે ઘનશ્યામ રે , ઝૂલત.૨/૪
35 ઝૂલત હિંડોરે મુનિરાય રે, ઝૂલત ફૂલ હિંડોરે પ્યારે, ઝુલાવત મુનિ ગાય રે ૪/૪
36 ઝૂલત હિંડોરેમેં રૂપનિધાન. ગુન સાગર પુરુષોત્તમ પ્યારો ૨/૪
37 ઝૂલત હિંડોળેમેં ધર્મ કુમાર. ૪/૪
38 ઝૂલત હીડોરેમેં સહજાનંદ.૩/૪
39 ઝૂલત હે નંદલાલ, નવલ પિયા ઝૂલત હે નંદલાલ.૧/૪
40 ઝૂલનકે દિન આયે હિંડોરે .૧/૪
41 ઝૂલશે વાલો ઝૂલશે, હિડોળે ઝૂલશે, જોઇને મુજ મન ફૂલશે ૨/૨
42 ઝૂલાવું થાને ધીરે ધીરે છેલ, ૨/૨
43 ઝૂલાવું પ્યારા હિંડોળે ઝૂલાવું પ્યારા, ૪/૪
44 ઝૂલાવુંરે હિંડોળે સુંદર શ્યામનેરેમણીકંચનના સ્થંભ મનોહર, ડાંડી ચાર અનોપમ સુંદર ૨/૪
45 ઝૂલાવે રે વ્રજનારી કુંવર કાનને રે રતન હિંડોળે શ્યામ બિરાજે; આગે તાલ પખાવજ વાજે ૪/૪
46 ઝૂલીયે રંગીલે લાલ, રતન હિંડોરના ૧/૧
47 ઝૂલીયે હો પ્રાન હમારે હિંડોરે;૪/૪
48 ઝૂલે છે છેલ છોગાળો હિંડોરામે ઝૂલે૪/૪
49 ઝૂલે નવલ પ્રીતમ બલવીર,ઝુલે નવલ પ્રીતમ હો વીર ૧/૪
50 ઝૂલે પુરુષોત્તમ પરબ્રહ્મ, હિંડોળે હેલી રે; જોઈ નટવર સુંદર છેલ, આનંદ એલી રે ૩/૪
51 ઝૂલે શ્યામ ઝૂલાવે રાધા પ્યારી;૪/૪
52 ઝૂલો ઘનશ્યામ હિંડોરનામેરી શામળિયા ઝૂલો ઘનશ્યામ૨/૪
53 ઝૂલો ઝૂલો રે કેશરિયાવર હિંડોરડે રે. હું ઊતરું તમે ઝૂલો ગિરધર, હળવેશું ઝુલાવું હરિવર ૩/૪
54 ઝૂલો ઝૂલો હરિવર હિંડોળે, નીરખી રાખું નેણાની કોરે ૨/૪
55 ઝૂલો મેરે પ્રાણઆધાર રે, પાતળિયા .૪/૪
56 ઝૂલો હરિ હિંડોળે વ્હાલા, નટવર નંદતણા લાલા;૧/૪
57 ધર્મકુંવર છબી બરની ન જાઇ;૧/૪
58 ધીરે ધીરે ઝૂલાવું, લાડીલા થાને વે૧/૧
59 નવલ પ્રીતમ ઘનશ્યામ, ઝૂલત પ્યારો નવલ પ્રીતમ ઘનશ્યામ.૨/૪
60 નવલ હિંડોળે શ્રીનાથજી ઝૂલે, ઝૂલાવે રાધીકા ગોરી રે ;૧/૮
61 નવીન આંબાનું જોડલું રે, તે વચ્ચે અતિ અભિરામ ૩/૪
62 પિયા નવલ હિંડોરે નટવર નાગર, ઝૂલત હી ચિત્ત ચોરે ૧/૪
63 પ્યારો ઝૂલત નવલ વ્રજરાજ, હો રાજ, પ્યારો ઝૂલત નવલ વ્રજરાજ હો રાજ૩/૪
64 પ્યારો નંદકો લાલ હોરી ખેલત દેખો માઇરી..૪/૪
65 પ્રેમને હિંડોળે પ્રાણ પ્યારા ઝૂલો પ્યારા ઘનશ્યામ મન મંદિરિયે મહેર કરીને ૧/૧
66 ફૂલડા રે ફૂલડા, ઉડાડો રે ફૂલડા પ્રસાદીના ફૂલડા, લેજો સાથે; ૧/૧
67 ફૂલડોળે ફૂલડોળે બેઠા છે નાથ ફૂલડોળે, ઉડે રંગની છોળે૧/૪
68 ફૂલન હિંડોરે ઝૂલે ધર્મકુમાર૪/૪
69 બરન બરન બ્રંદાવન, મધુવન ફૂલ્યો મન ભાવન, ૨/૪
70 બલવીર કુંજવિલાસી ચતુર પિયા, ઝૂલો નવલ અવિનાશી ૪/૪
71 મતવારો ઝૂલત રંગ છેલ રે , ૧/૪
72 માઇ ઝૂલત હિંડોરે દેખે, છેલો નંદલાલ પ્યારો ૩/૪
73 માઇ નવલ બનાઇ પાઘ, માઇ નવલ બનાઇ પાઘ.૨/૪
74 માઇ ફૂલન હિંડોરે ઝૂલે., માઇ ફૂલન હિંડોરે ઝૂલે ૧/૪
75 માઇ રસિક સલૂનો કાન, ઝૂલત હિંડોરે શ્યામ ૪/૪
76 મારાં નિરખીને નેણ લોભાણાં રે. છેલા છોગાળા.૪/૪
77 મારો નવલ સનેહી ઝૂલે નાથ રે, નૌતમ હિંડોળે;૩/૪
78 મેરે ઘર બાલમ આવો રે, ઝૂલનકું ૩/૪
79 રત્ન જડીત હિંડોળા માંહી, બેઠા છે પ્રીતમ પ્યારો રે ;૨/૮
80 રસિક શ્યામ નવરંગી, હિંડોરે ઝૂલે રસિક શ્યામ નવરંગી.૩/૪
81 રસિયાનો હિંડોળો રૂડો, હેતે જોઇએ હેલી રે ;૭/૮
82 રંગભીનારે શામળીયા આવો ઝૂલીયેરેબાંધું ફૂલહિંડોળો પ્યારા, પહેરાવું પટભૂષણ સારા ૧/૪
83 રંગરેલ કુંજવિહારી નવલ પિય, ઝૂલો નવલ અવિનાશી ઝૂલો હો ગિરિવરધારી.૩/૪
84 રૂડા હિંડોળે શ્રી હરિ મારા હિંચકે રે બદ્રી રાજકોટમાં સારી, બાંધ્યો હિંડોળો સુખકારી ૧/૧
85 રૂડે રત્ન હિંડોળે નાથ હળવે ઝૂલાવું રે;૧/૪
86 લાગે વૈકુંઠથી રૂડું વરતાલ, હિંડોળે હરિ ઝૂલતા રે ૧/૧
87 વડતાલની ફૂલવાડીયે રે હિંડોળો આંબાની ડાળ; ૧/૧
88 વ્રજજીવન નટવર વહાલાનો, હિંડોળો રંગ ભરીયો રે ;૮/૮
89 શ્યામા શ્યામ હિંડોરેમેં ઝૂલત, ઝૂલાવત લલિતા ગ્રહી દોરી ૨/૪
90 સખે રચ્યો હિંડોળો સારરે. શોભા શી કહું, ૫/૮
91 સરોવરની પાળે આબલીયાની ડાળે ઝુલે ધર્મલાલો જોવાને સખી ચાલો, ૧/૧
92 સુમન હિંડોરેમેં ઝૂલત નાથ.૧/૪
93 સુંદરવર હિંડોળે શોભે, રંગભીનો રૂપાળો રે ;૪/૮
94 હરિવરના હિંડોળાની શોભા, સજની ચાલો જોઇયે રે ;૩/૮
95 હાંરે છેલો સુંદર શ્યામ સોહાગી રે..૨/૮
96 હાંરે ઝૂલે નરનારાયણ દેવા રે નૌતમ અવિનાશી રે બદ્રી વનવાસી..૬/૮
97 હાંરે ઝૂલે નરનારાયણ શ્યામ રે હિંડોળે હરિ સુખ સિંધુ રે દીન તણા બંધુ..૮/૮
98 હાંરે ઝૂલે નવલ આંબલિયાની ડાળે રે..૩/૮
99 હાંરે ઝૂલે નવલ હિંડોળે નાથ રે સુખકારી રે શોભા અતિ સારી ૭/૮
100 હાંરે ઝૂલે લલીત હિંડોલે નાથરે, ૨/૪
101 હાંરે ઝૂલે સહજાનંદ સુહાગી રે૧/૪
102 હાંરે ઝૂલે સહજાનંદ હિંડોળે રે, ૪/૪
103 હાંરે ઝૂલે સ્વામિનારાયણ શામરે, ૩/૪
104 હાંરે બદ્રીનાથ હિંડોળે ઝૂલે રે બળવંત બહુનામી રે જગ અંતરજામી..૫/૮
105 હાંરે મારો નાથ હિંડોરે ઝૂલે રે..૧/૮
106 હાંરે સખી ચાલો સર્વે જૂથ મળીને રે..૪/૮
107 હિંડોરનામે હોરે હોરે ઝૂલો રાજ ;૧/૨
108 હિંડોરે ઝૂલત હે જદુરાય., હિંડોરે ઝૂલત હે જદુરાય.૧/૪
109 હિંડોરે ઝૂલત હે નવરંગ,હિંડોરે ઝૂલત હે નવરંગ ૨/૪
110 હિંડોરે ઝૂલત હે નંદલાલ હિંડોરે ઝૂલત હે નંદલાલ ૩/૪
111 હિંડોરે ઝૂલત હે બ્રજનાથ, હિંડોરે ઝૂલત હે બ્રજનાથ૪/૪
112 હિંડોરો વ્રજરાજ કુંવરકો, ચલહું સખી નિરખનકુ જઇએ ૩/૪
113 હિંડોળો ઘનશ્યામ હરિનો, અતિ રૂપાળો લાગે રે; ૬/૮
114 હેલી ઝૂલત રસિક વ્રજચંદ, હો ચંદ, હેલી ઝૂલત રસિક વ્રજચંદ હો ચંદ ૨/૪