આ બોક્સ ટીક કરવાથી શું થાય છે તે જાણવા 'મદદ'બટન પર ક્લિક કરી વિડીયો નં.૩ જુઓ.

   

તમને લખતા ન ફાવતું હોય તો માઉસથી ક્લિક કરી લખવા આ ચોરસ બોક્ષમાં ક્લિક કરો.

આ પેન્સિલ પર માઉસ રાખવાથી ખાસ પ્રકારના અક્ષરો કેમ લખવા તેનું લીસ્ટ દેખાશે.

Write  
Current Filter: નિષ્કુળાનંદસ્વામી   << Back
        
 
Page 1 of 1           First    Prev    Page        Next    Last

તમારે જોઈતું કીર્તન જે અક્ષરથી શરુ થતું હોય તે અક્ષર પર ક્લિક કરો.

ક્ષ જ્ઞ
No
 
 
Kirtan Name
 
 
1 અજબ બન્યા હે આજ, અવસર અજબ બન્યા હે આજ૧/૪
2 અદ્વૈતનું દ્વૈત થાય નહિ, જાય જો કલ્પાંત કોટ રે, ૩/૪
3 અધમના ઓધાર સંત કેતા સઇ, પણ મુજને તો ભરોસોજ નોતો૬/૮
4 અનેક ગુણ કર્યા તમે અમને, તે વાલમ નહિ વિસારું, ૬/૧૨
5 અભાગી અંધ માન્યને શિખામણ માહેરી.૫/૮
6 અમ ઘેરે આવ્યા, આજ ભલે અમ ઘેરે આવ્યા, ૨/૮
7 અમને એકીલાં, મોહનજી મેલ્યાં, ૬/૮
8 અમાસે ભાગ્ય અમારાંરે પૂરણ આજ પ્રગટ થયાં:૧/૧
9 અમે ગુણ જોઇ ઘેલાં થયાંરે, ગિરધર ગુણવંતા૨૦/૨૪
10 અમે રે જડભરત જોગિયા, ઇચ્છું નહીં વૈભોગજી ૯/૧૨
11 અમે લાલ લટકે લોભ્યાં, પીયુ પાતળારે૪/૮
12 અરજી અમારી, હરિ હૈયે ધારી રે પીયુ પ્રિતે, માહેરે ચિતે, રોજી ૪/૮
13 અલબેલા આવો આજ. ખાંત્યે શું ખેલીયે રે, ૫/૮
14 અલબેલા આવો મારે ઓરડે, સારી કરીશ હું સેવા, ૨/૪
15 અલબેલા આવોરે આજ અમ પાસળેરે, ૧/૬
16 અલબેલા આશ તમારીરે, એકછે મારા ઉર વિશે.૪/૪
17 અલબેલા ઓરા આવો રે, મોહન મળીયે, ૫/૧૨
18 અલબેલા હું આવીશરે કે મોહનજી મળવા, ૨૧/૩૨
19 અલબેલાજી અમશુંરે પ્રીત તમે કરી પેલી, ૧૦/૩૨
20 અલબેલાની અવધીરે વિનતા વિચારે વળી, ૧૪/૩૨
21 અલબેલો આનંદકારીરે, દલ ભાવ્યો છે.૪/૮
22 અલ્યવ્યનો ભીનોરે આવ્યા મારી અંકમાંરે, ૧/૮
23 અવસર આવ્યો આજ અમુલ કે, મુલ વડે નવ મળે રે લોલ.૭/૮
24 અવસર એલ્યે ન ખોયે, હો મનવા અવસર એલ્યે ન ખોયે૩/૪
25 અવસર ઓળખી લીજે, હો મનવા અવસર ઓળખી લીજે, ૪/૪
26 અવસરે અલબેલોજી આવશેરે, ૧/૪
27 અષાઢે જો અલબેલડારે, સાલે અંતરે એંધાણ રાજ, ૨/૧૨
28 અહો આજ અમારાં હો ભાગ્ય, અમર વર વરીયા રે, ૧/૧
29 અહો આશ્ચર્ય વારતા એક જ છે જો૧/૪
30 અહો જો આશ્ચર્ય વાત, નાથ હાથ ગ્રહે, ૪/૪
31 અહો ધન્ય ધન્ય ભાગ્ય આ ભોમ્યના રે, ૧/૧
32 અંતર ઉદાસી રહે છે, અંતર ઉદાસી રહે છે, અંતર ઉદાસી રહે છે રે ૩/૪
33 અંતર દાઝે છે અતિ, અંતર દાઝે છે અતિ, અંતર દાઝે છે અતિ રે ૨/૪
34 અંતરગતની વાતુ, અંતરગતની વાતુ, અંતરગતની વાતુ રે ૪/૪
35 અંતરની કેને કહીએ, અંતરની કેને કહીએ, અંતરની કેને કહીએ રે ૧/૪
36 આ અવસર આવો કરું અમે, વિનંતી વારમવાર, ૫/૧૨
37 આ કામળી કયાંથી લાવ્યારે, કાંમળીવાળા કાનુડા ૨/૮
38 આઓ રે મેરે મીઠડે મોહન, નેનુંદિ અગિયાં, ૨/૪
39 આગે લાડ લડાવિયા લાડીલાજીરે, ૬/૮
40 આજ અઢળક ઢળીયા અમ ઉપરે, અધમને વળી અભિદાન દેવા ૮/૮
41 આજ અતિ આનંદ મારા અંગમા જો, ૩/૪
42 આજ અલબેલો છે પરસનરે.મહાસુખ માણોને.૪/૮
43 આજ આનંદ મારા ઉરમાં, મળી મને મહામોંઘી વાતરે૧/૧
44 આજ આવિયો આનંદ અંગ, ઉમંગ ઉરે અતિ ૧/૪
45 આજ આંનદ સિંધુ ઉલટ્યા, પ્રગટ્યા તે પૂરણાનંદરે, ૧/૪
46 આજ ઓપી રયું છે મારૂં આંગણુંરે, ૨/૪
47 આજ ઓપી રયુંછે અમલુરે, વૃંદાવન રુડું.૯/૨૪
48 આજ પ્રગટયા પુરુષોત્તમ, આનંદકંદ હરિ ૧/૪
49 આજ ભલે આવીયા રે હો, દેવા હરિ અમને દરશન દાન, ૮/૮
50 આજ ભલે આવ્યા અલબેલા, છેલછબિલા છોગાળાજી છે ૨/૪
51 આજ મને મોહનજી મળિયા રે, અમ પર અઢળ ઢળિયા રે ૪/૪
52 આજ મારાજ મલી જોડ જોયા સરખી, ૪/૪
53 આજ મારે આનંદ અતિ ઘણો જો, અલબેલો આવ્યા મારે ઘેર જો ૮/૮
54 આજ મારે દિવાળી રે દિવાળી, ૧/૪
55 આજ મેં તો દીઠા રે અલબેલો આવતા રે, ગિરધર ગોવાળિયાને સંગ ૧/૪
56 આજ રહો રસિયા મારે મંદિરે, હૈયું હેઠું કરી હેત વાલા ૨/૪
57 આજ લીધીરે આજ લીધી, શામળે મારી સાર.૬/૮
58 આજ સખી હું એકલી તેણે, અંતર થયું છે ઉદાસજીરે, ૪/૪
59 આજ હૈડામાં હરખ ન માયે, દરશન દીધું છે ૫/૮
60 આજનો સમો ઘણો સુધરી ગયોરે, મળીયા મુજને મોહન રાય ૩/૪
61 આઠમીયે ક્યું કેવળીરે કે, આહાર અધીકો કરતાં, ૯/૧૨
62 આનંદ આપ્યો અતિ ઘણો રે, આ સમામાં અલબેલ, પુરુષોત્તમ પ્રગટી રે ૧/૧
63 આનંદ આવે છે અમને જીવન તમને જોઇનેજીરેઃ૪/૪
64 આપજો આપજો આપજો રે, વાલા આજ આનંદ મને આપજો ૨/૮
65 આપે અનેક ઉઘાર્યા સતસંગથીરે, ૪/૪
66 આવજો આવજો આવજો રે, વાલા આજ અમ ઘેરે આવજો ૧/૮
67 આવજો ઓરા આવજો ઓરા આવજો ઓરા રે, અમ ભણી આવજો ઓરા રે ૩/૪
68 આવી અરથની જે વાત, કોય નર ઉતારે અંગમાંરે ૮/૮
69 આવીને અલબેલ રેલ્ય, રૂડી રંગની વાળીયેહો ૩/૪
70 આવો અલબેલા વર આજ, આલિગન લિજીયેં.૧/૪
71 આવો અલબેલા, રંગડાના રેલા, ૧/૮
72 આવો આનંદકારીરે કે મોહનજી મળીયે, ૯/૩૨
73 આવો ઓરા અમ પાસળેરે, આનંદી અલબેલ, ૪/૮
74 આવો ઓરા અમ ભણી રે હો, પિઉ ઘણો ઘણો તમારો રે પાડ, ૩/૮
75 આવો મળીયે દુઃખડાં દળીયે, અલબેલાજી આવો મળીયે.૧/૪
76 આવો મારે નેસડીયે, રસીલાજી.૨/૮
77 આવો વાલમ વેલ ન કીજીયે, પિઉ તમારો પાડ, ૩/૪
78 આવો સખી શોધી કાઢું શામળોજો, વિધ્યે વિધ્યે જોઉ વેલી વનજો, ૭/૮
79 આવો સખીઉં સર્વેરે મરજાદા મેલી મળો, ૧૧/૩૨
80 આવો હરિ આનંદી ઓરારેકે, સુંદરવર સનેહી મોરારે૧/૮
81 આવો હરિ રંગ ભર રમશુંરેકે, તમને જમાડી જમશુંરે૩/૮
82 આવોને અલબેલા વાલા , ગિરધર મારે ઘેર વાલા.૧/૪
83 આવ્યા આનંદીજો અમ ઘેરય, પ્રેમનો પિયાસીરે૨/૪
84 આવ્યા આવ્યા અલબેલો વર આજ, ૧/૪
85 આશ છે આશ છે આશ છેરે, હરિ અમને તમારી આશ છે, ૬/૮
86 આશરો તું લેજેરે સ્વામી સુખકંદનોરે, ૧/૪
87 આશુ માસે આવી મળ્યાંરે, મારાં પુરવનાં પાપ રાજ.૫/૧૨
88 આંણી આંખ્યે ક્યારે આવતારે, મોહન મનડે ભાવતારે ૨/૪
89 ઇછા અલબેલો વર મળીયારે, ભય તો ભવસાગરના ટળિયારે, ૧/૧
90 ઇજયાની ઓરા અસાં વટડે, મોજયા વાલ્યમની લો, ૧/૪
91 ઋષભ કુંવરની રીતડી, સુણો સંત સુજાણજી, ૧૦/૧૨
92 એક અચંબો આવે છે અતિ ભારીરે, ૪/૧૨
93 એક આચરજ સરખું રે કે અમને લાગે છે, તારી મૂરતિ જોતાં ૭/૩૨
94 એક મુરખને હાથ મણી મળીરે, ૭/૧૨
95 એક વાત વળી સાંભરી છે સારીરે, ૬/૧૨
96 એક વાત વાલાનીરે કે સાંભળ સાહેલી, ૨૫/૩૨
97 એક સમે શ્રી હરિ સ્વામી, તેડાવિયા નિજ જન, ૧/૧
98 એની આગળ જો આપણ, કોણ ગણતીમાં આવિયે રે ૫/૮
99 એની સહિ કહુંરે શોભાયે, વદન વાળીવાળીરે, ૩/૪
100 એમ કહી અલબેલોરે વાલોજી વિદાયે થયા, ૧૩/૩૨
101 એમ રૂપની રીત અનેકરે, જોવું સમજુને કરી વિવેકરે. ૪/૭
102 એવા મળ્યા છે મહારાજ, જે કોય સર્વેના શ્યામ છેરે, ૪/૮
103 એવું બોલેમાં અણદિઠું ઘેલી ગુજરીરે.૮/૮
104 એવું સુણીને બોલી સુંદરી, ૧/૧
105 એહ સુખને કોઈ સમાન, નાવે બીજું જોડે જોતાં ૪/૪
106 ઓદ્ધવ ભલે આવ્યારે સારો સંદેશો લહી, ૧૮/૩૨
107 ઓદ્ધવજી અમારીરે જીવનને કેજો જઇ, ૧૯/૩૨
108 ઓપીછેઅતિ અલબેલરે, અંગરખી તો આપીછે.૨/૪
109 ઓરા આવોને કહું એક વાતરે, સુખદાઇ શામળીયા.૧૮/૨૪
110 કઇ કઇ ન કઇએ કોયને નથી કોને કયાનું કાજરે.૪/૮
111 કઉં કરુણા નિધાન, વણ અર્થે નોયે વાત મારી રે, ૪/૪
112 કપટ સંદેશોરે કાનવર શીદ કાવ્યો, ૨૦/૩૨
113 કર જોડી કરૂં છું હું વિનતી. પ્રીતમજી.૪/૪
114 કરજો સતસંગીની સાયે, સતસંગીની સાયેરે, ૧/૧
115 કરના કઠીન નહિં ભાઇ, મન હઠ કર શીત સહે વૃષા તાપ સહે તન, ૧/૪
116 કરી ચરિત્ર કોડામણાંરે, ગયા ગોકુળ નાથ.૯/૧૨
117 કરી છે દિવાની મુને કાનડ કાળે, કાનડ કાળેરી નંદને ગોવાળે.૨/૪
118 કરુણા દ્રષ્ટિ કરીને મારા વાલા, જીવન અમ પર જોયું રે, ૧૨/૧૨
119 કરુણામયે મૂર્તિ મોહનરે, જન તણા મન હરો છોઃ૩/૪
120 કરૂં છઉં પોકાર, વારમવાર, વાલા વળી, મારી સાંભળી, લ્યો ૭/૮
121 કર્યો વેદાંતીનો જેણે વિશ્વાસરે, તેતો ચડી ચોટ પડ્યા જમ પાસરે. ૧૧/૧૨
122 કલાવંતિને કાવિયુંરે, આવ્યોછે એક સિદ્ધ.૪/૧૨
123 કસીછે કમરે શાલરે, કમર તો કસીછે.૩/૪
124 કળીમળ રૂપે કામળી, પૂર્ણ હતું પાપ, ૧/૧
125 કાનુડા કેતો તારે કાજ સીવાડુ ઝુંલડીરે લોલં એ ઢાળ.૧/૪
126 કામણગારા છો કાનજીરે, કામણગારાં નેણ, ૫/૮
127 કામણગારા હો કાન, કામણ કર્યા તે કોયે રીતનાં, ૩/૪
128 કામણીયું કીધું રે કોને હવે કેમ કરું, ૩/૩૨
129 કારતકે વાતું કેટલીરે, ચિતવું હું મારે ચિતે રાજ.૬/૧૨
130 કાળ વિકરાળ વેરી શિર ગાજે, ચેતો ચેતો નર નારીજી, ૨/૪
131 કાંઇ રઢ લાગી મારા રાજને રઢીયાળાજી ૪/૮
132 કિયાં જીવ કિયાં જગદીશ, જાણો જુજવી એ જાત છેરે, ૩/૮
133 કૃષ્ણશું પ્રીત બાઇ કોએ મ કરજો, ૪/૪
134 કેત હું વેરમવેર બંદે, કેત હું વેરમવેર, ૨/૪
135 કેમ વિતશે વિસમ દનરે, મનમોહન વિન્યા ૧/૧
136 કેસર ભીનારે કાનજી, રુડા રંગના ચોલ, ૧/૮
137 કો કેમ કરું હું કામનીરે, જીવન પ્રત્યે નહિં જોર રાજ ૭/૮
138 કોઇ પુરવ જનમને પુન્યેરે. શામ સલૂણા શામળીયા.૭/૮
139 કોડીલાકાંન કોડજો ઘણોછે મારા મનને.કો.૪/૮
140 કોણ એ દ્રષ્ટિ વિચારી મારા વાલા, નવ દેખ્યા દોષ અમારા, ૮/૧૨
141 કોય પંખીડાને પાળો રે, બોલે છે બાપૈયો, ૯/૧૨
142 કોયે કુબજાને કેજોરે વાલાને મોકલે વાળી, ૧૬/૩૨
143 કોયે સનેડો મ કરશો રે, શામને સાથે, ૧૧/૧૨
144 કોયેક અમારી અરદાસ, કેજો જઇ કૃષ્ણને, ૧/૪
145 ક્યું પાયે ઘર દૂર બંદે ક્યું પાયે ઘર દૂર, ૧/૪
146 ક્યું બનેગે બાત બંદે બનેગે બાત, ૪/૪
147 ક્યું રિઝેગે રામ બંદે ક્યું રિઝેગે રામ, ૩/૪
148 ક્રમડંડ કીનહું ન સયેરે સંતો. ક્રમ.૨/૪
149 ખરિ ખરિ કહું ખોટી નહિ વાત પુરાણે પરમાણરે, ૭/૮
150 ખાત્ય કરી ખોલી કાઢી, ખાંતિલાજીરે .૩/૮
151 ખોળી ખોળીને ખોળીયું ખરા ખપવાળાની ખોટરે.૩/૮
152 ગઉ ચારી ગોવિંદજીરે વનમાંથીઅ પાછા વળ્યા, ૬/૩૨
153 ગિરધરીયા હું ઘોળીરે કે મોહન તમ માથે, ૧/૩૨
154 ગુણવંત ગુણ ભંડાર, ભૂધર ભલે મળ્યા ૬/૮
155 ગુણી તારા ગુણની રે હો, વળી વળી કૈયે કેટલીક વાત, ૪/૮
156 ગુરુ ગમ વિના વણશા વેદાંતીરે, ૯/૧૨
157 ગોકુલ આવો ગિરધારી બલવંતાજી, ૧/૮
158 ગોકુળીયું ગિરધર રે ઘેલું તમે કીધું છે, ૨૯/૩૨
159 ઘણા મોંઘા જે ઘનશ્યામ, નાવે નજરે ન મળે કોઇનેરે ૨/૮
160 ઘેરે આવોને સુંદરશામ, વાલા વનમાળીરે, ૧/૪
161 ઘોડલે ઘણાં મુલે ચડીરેકે, આવો ધન દિન ધન ઘડીરે૫/૮
162 ચિત ચોર્યુંછે રે પેરી સુંદર સુરવાલ.૩/૪
163 ચિત મારૂ ચોર્યુંરે નટવર નાગરેરે, મોરલીમાં ગાઇ ગોવાલીડે ગીત ૬/૮
164 ચિતડામાં ચોટી રે છબી બાઇ છેલની રે, ૨/૪
165 ચિતડામાં ચોંટી ગયોરે, ચિતડામાં ચોંટી ગયો, અલબેલો વાલો ૪/૪
166 ચેત ચેત મન મંદ હો અવસર ચેત ચેત મન મંદ, ૨/૪
167 ચૈત્ર માસે ચિતવતાંરે, હાથ રયું નહિ હૈયું રાજ.૧૧/૧૨
168 ચોરી થંભ રચ્યા તિયાં ચારરે, રહે વૃતમાને નરનારરે, ૧/૧
169 છઠી વાડ્ય સાધુ સાંભળીરે. વિષે સુખ વિસારજો વળીરે.૭/૧૨
170 છબિલા વાલા છોડો દેવાધિદેવ દોરડોરે ૧/૧
171 છબીલાછેલ અલવ્ય મ કરો તમે એવડી.છ.૫/૮
172 છબીલાની છબી રે જોઈને, મોહી રહ્યું મન મારું રે ૩/૮
173 છબીલાને જોઇને છાતી ઠરીજો, આવ્યું છે મારા અંગમાં આનંદજો ૫/૮
174 છબીલેજીયે છેતરીયાં હો બેની૧/૪
175 છળ કરી છબિલો છપિ ગયાજો, જુવતિને કરૂં નહીં જાણજો, ૬/૮
176 છાની છાની રેને તું છબિલી, જાણી તુંને છો કૃષ્ણની મેલીરે ૪/૪
177 છે એહ ખરાખરૂં ખોટું નથીરે, ૨/૪
178 છોગાવાળા છબીલા છેલ, છબી તારી જોઇને.૩/૪
179 છોગાવાળારે છોગાવાળા, છોગાવાળા હો છેલ૩/૮
180 છોગાળા તારાં છોગલાં ઉપર, વાલમજી જાઉં વારી રે ૪/૮
181 જઇ કઇ વિનતિ વિચારેરે, સુણી સર્વે સુંદરવર તે વારરે ૧/૧
182 જડ ભરતની જાતના, જોગી જે જગ માંયજી, ૧૧/૧૨
183 જડી મારા જીવશું રે હો, પ્રીતડી તમારી પ્રાણઆધાર, ૬/૮
184 જનુની જીવો રે ગોપીચંદની, પુત્રને પ્રેર્યો વૈરાગ્યજી ૨/૧૨
185 જપ્ય જપ્યરે મન એહી જાપં, ૨/૪
186 જશોદાને જણાવીયુંરે, નંદને કર્યું જાણ.૧૨/૧૨
187 જળ ભરવા જાઇયેરે કેમારગ મુકોને, ૨૮/૩૨
188 જંગલ વસાવ્યો જોગીએ, તજી જેણે તનડાની આશજી ૧/૧૨
189 જંજાળી જીવ કર્યને વીચાર તું વીવેકનો, ૬/૮
190 જાઉં રે મેરે જીવકે જીવન, તુજ પર વારણે, ૪/૪
191 જાઓ જોઓને જીવન પ્રાણરે, ખેલનો ખાંતિલો.૧૧/૨૪
192 જાઓ રે મેરે જુઠડે વાલમ ન માનું બતિયાં, ૧/૪
193 જાણી વરસાણે વાતડીરે, ક્યું હતો કાન.૧૧/૧૨
194 જાને ભુવન તારે ભામની રે, કઉ ન લૈયે કેડ.૬/૧૨
195 જાવું છે રે જાવું છે રે, જાવું છે નેદાન ૧/૪
196 જાવું જરૂર મરી, મેલીને સર્વે જાવું જરૂર મરી ૩/૪
197 જીરે અલબેલાસું બાંધી બાઇ બેલ, સ્નેહિ મારે શામળો.૧/૮
198 જીરે આજ આડો વળીયો છે અંક, રંગભીનો રસીયો રીઝીયા૬/૮
199 જીરે આજ આનંદ મારા અંગમાંરે, ૧/૪
200 જીરે આજ આનંદ મારાઅંગમાં, નાથ નિરખિને ઠરિયાં છે નેણરે ૪/૪
201 જીરે આજ પ્રભુજી પધારીયા, ઘણે દિવસે દયાલ બેનિ૧/૪
202 જીરે આજ મારે આનંદ અપાર, પધાર્યા પીયું પ્રીતસું૨/૮
203 જીરે આજ રંગે રમ્યા રસિકરાયે ખાંતિલો ખાંત્યે ખેલિયા.૫/૮
204 જીરે આવો સેજે રમીયે સુંદરશામ, લાડીલા લાડ લડાવીયે૪/૮
205 જીરે ઓરા આવો અવિલોકું અંગ. મારા નટવર નમણા નાથજી૭/૮
206 જીરે ઓરા આવોને અમ પાસલે, સારા સજી શોભિતાં શણગારરે૧/૪
207 જીરે ધન્ય ધન્ય શિયા સરિખી વાત, અલબેલો ઘેર આવિયા૩/૮
208 જીરે સજ થાઓને સુંદરી ૧/૧
209 જીરે સાચા સનેહી છો શામળા, જન્મો જન્મના છો જીવનરે ૩/૪
210 જીરે હરિવર હું છું તમારી દાસ. દાસને દયા કીજીયે૮/૮
211 જીવ જોનેરે, બાલપણે ખેલ્યો ખેલ ઘણે.૨/૪
212 જીવન જોવારે હોંસ થઇ મુને હૈડે૨/૮
213 જુઓ વિચારી આ સોબત સારી, એકાએકી ચાલ્યા ઊઠીજી... 1/4
214 જુઠકી મુઠતે જોર ભરીહે, કોયકી વાત ન કાન ધરીહે ૨/૪
215 જુવતી મળીને કરી જુગતિજો, વિધ્યે વિધ્યે લીધો વળી વેશજો, ૮/૮
216 જૂઠી માયા કાયા પણ જૂઠી, તેમાં લોભાણો શું લે’રીજી ૩/૪
217 જે જે હરિયે કરિયું હેત, એવું કરે કોણ આપણે રે ૬/૮
218 જેઠે માસે જાવું નોતુંરે, ઓચિંતાનું અલબેલ રાજ, ૧/૧૨
219 જેડિ વિયોગ જિનિવિથા, મોજન ભેણુંનિલો, ૪/૪
220 જેણે ગણ્યો પોતામાં ગુણ, જાણ્યું હું પણ છઉં કોઇ કામનોરે ૭/૮
221 જેના પુન્ય હશે તે એ વર પામશે રે ૧/૧
222 જેનું રે મન વન વંછતું, અતી રે’તા ઉદાસજી, ૮/૧૨
223 જેમ સરપને પાળે દુધ પાય રે, ૮/૧૨
224 જોઇ જોઇ મેં જોયું જીવમાં ત્યાગ વાલો હરિને મનરે.૫/૮
225 જોઇ જોગીની જુકિતરે, રાધા થઇ રળીયાત.૫/૧૨
226 જોઇ નંદના ઘરની નિધિરે. શું ફૂલો છો શામળિયા.૩/૮
227 જોઈ શોભા સુંદરવર શ્યામ, લાલચ લાગી છે ૩/૮
228 જોગી જીવોરે એવા જકતમાં, સગા સહુના સોયજી, ૧૨/૧૨
229 જોગી જોઇને બોલીયારે, નથી નાડી પ્રાણ.૮/૧૨
230 જોગી પોતા પાધરમાંરે, ત્યાથી તાંણી નાડ્ય.૭/૧૨
231 જોજે હો જીવ વસમું લાગે છે વાલી વાતમાં, ૮/૮
232 જોતાં જોડ બનીછેર. આજ આડો આંક વળ્યો, ૨૩/૩૨
233 જોને બાઇ પુન્ય તણો નહીં પારકે, બેઠા હરિ બારણેરે લોલ, ૪/૮
234 જોયું જોયું રસિયાનું રૂપ, ૨/૪
235 ટેવ પડી તમને અધમ ઓધારવા, એહ વિના બીજું કાંય ન સુઝે, ૨/૪
236 ડસીલાલાલ ડસ ઘણો રાખી રહો દલમાં.ડ.૬/૮
237 ઢળીયા ઢળીયા આજ મારા દાવ, ૪/૪
238 તમ કારણે હું કાનજીરે, ઝંખું આઠું જામ, ૭/૮
239 તમ જેવા રે ધણી મારે માથ રે, હવે હેત ન કરું હળવા સાથે રે ૩/૪
240 તમ દીઠે રે દીલડાની દાઝ ટળે છે; ૪/૪
241 તમ પર વારી રે, હાંરે મારા ગુણવંતા ગિરધારી રે. ત.૨/૪
242 તમ સાથે બાંધ્યું મારું તન, સુંદર શામળિયા ૪/૮
243 તમ સાથે મોહન મલતાંરે, ઘરનાને ઘણી દાઝ, ૩/૮
244 તમસું પ્રીત બંધાણી રે, મીઠા બોલાજી૩/૪
245 તમારી રે નયણ્યે અમૃત્ય અતિ વરસે, તેણે ટાઢું થયું છે મારૂં તનરે, ૧૧/૧૨
246 તમારૂં રે મુખ મેલીરે મારા વાલા, અન્ય જે જને બીજું જોયુંરે, ૧/૧૨
247 તમે અખંડ ને અવિનાશિરે. અખંડ અવિનાશી.પંડ બ્રહ્માંડ તણા પરકાશિરે ૪/૪
248 તમે અલ્પવ્ય મ કરો અમારીરે, આનંદી અલ્પવિલા.૨૩/૨૪
249 તમે અંતરની આંખ્યે ઓળખી, કરો સદ્ગુરુ સંતનો સંગ, ૨/૪
250 તમે આવો વાલાજી કરો વાતડીજીરે, ૧/૪
251 તમે ઓળખી લેજો આજ, સુખસાગર સ્વામી ૨/૪
252 તમે છબીલાજી રમો છો છંદમાં, ૨/૪
253 તમે જુવોને જનરે, રંગ રસિલા રાજનેરે૧/૪
254 તમે દયા કરી અમ ઉપર્યે, દયાળુજી૮/૮
255 તમે પ્રીતની રીતને ન પ્રિછારે, ગાયુંના ગોવાળિયા.૧૭/૨૪
256 તમે મરમે ભર્યા છો માવજી, મરમાળાજી.૬/૮
257 તમે માવજી મચકો કરીને, માવજી મચકાળા.૪/૨૪
258 તમે મોરલડીને માંયે. સુંદર શામળારે.૨/૮
259 તમે રસિકવર રસાલ છો, રસિલાજી.૨/૮
260 તમે રંગભીના છો રસિયા. રંગભીનાજી. તમે કેને મંદિરે વસીયા 3/૮
261 તમે લટકાળા છો લાલ, સુંદર શામળા રે, .૧/૮
262 તમે લાડે કરોછો બઉ લીલારે, લાલવર લાડકડા.૮/૨૪
263 તમે વનની કરીછે હરિ વાડીરે, વિઠલા વનમાળી.૬/૨૪
264 તમે વનમાં વસોછો વનમાળીરે, વાલમાં વનવાસી.૫/૨૪
265 તમે વાત કરોને વાલારે, અમ ઘેર કોને કેમ આવ્યાઃ૧/૪
266 તમે સુખ મને આપ્યું છે સારુંરે, શામળા સુખકારી.૨/૨૪
267 તમે સુંદર સુખડાં દીધારે. સુંદર શામળીયા.તમે અમને પોતાના કીધારે.૩/૪
268 તમે હરિવર હેતે કરી હલ્યારે, હેતના હોંસિલા.૨૪/૨૪
269 તમે હેત ઘણું રાખોછો હૈયેરે, હરિવર હેતકારી૧/૨૪
270 તમે હોંસ ઘણું ભર્યા હયે. હોંસીલાજી૫/૮
271 તારા છોગાલાંની છબી સારી શોભેછેરે, છેલવર છોગાળા.૭/૨૪
272 તારા મુખડાની લાગી રે, મોહન માયા, ૩/૧૨
273 તારા મુખની વારતા મરમાળીરે . મોહન મરમાળી . ૩/૨૪
274 તારા લટકાંમાં લોભાણીરે. લટકાંવાળા લાડીલા.૫/૮
275 તારી મિટેરે મોહન મન હરિયાંરે ૧/૪
276 તારી મીટે રે મોહન મન હરિયાં રે, મન હરિયાં રે જાણું જાદુ કરિયાં રે ૧/૪
277 તારી મોરલી છે મરમાળીરે. મોરલીવાળા મોહનજી.૧/૮
278 તારી મોરલી મરમાળીરે, મીઠી બોલે છે, ૪/૧૨
279 તારી મોરલીયે, મોહનજી મારૂરે મનહરી લીધું.૫/૮
280 તારી લાવન્યમાંયે લલચાણારે. મન મોયું છે ૧/૪
281 તારી વતે રે વાલમ વશ કરી રે ૨/૪
282 તારી વાલપ્યમાંયે વલુંધિરે વસ્ય કીધી છે.૨/૪
283 તારી વાંસલડીને વાજ, મીઠા માવજીરે.૧/૮
284 તારું મ